Generalforsamling

1. Vejledning til generalforsamling

2. Vedtægter

3. Referater fra generalforsamlinger


Vedtægter for Tipsklubben


"DE 29 — Tror I På Systemet"


Formål: At fremme det kammeratlige samvær mellem foreningens medlemmer via de halvårlige generalforsamlinger og foreningens evt. øvrige arrangementer samt løbende forsøge, at forøge medlemmernes formue via alle former for spil.


                                                               § 1: Foreningens navn


Tipsklubben "DE 29" og den har hjemsted i Resenbro, 8600 Silkeborg.


 


                                                                 § 2: Medlemmer.


Foreningen kan maksimalt have 29 medlemmer. Medlemslisten opdateres løbende på foreningens hjemmeside www.tipsklubbende29.dk. Hvis antal medlemmer af foreningen skal reduceres skal det vedtages på en generalforsamling.


Kvinder kan ikke optages i klubben. Medlemskab af foreningen er frivillig. Hvis et medlem ønsker, at udtræde af foreningen meddeles det senest 3 uger før generalforsamlingen til et af de valgte "føl", som herefter indkalder nr. 1 på ventelisten med mindst 2 ugers varsel


Foreningen skal altid have en venteliste på 1-4 personer, som er interesseret i, at indtræde i foreningen som erstatning for et udmeldt medlem. Ventelisten opdateres løbende på foreningens hjemmeside.


Hvis nr. 1 på ventelisten ikke ønsker at indtræde i foreningen spørges nr. 2 o.s.v. Øvrige personer på ventelisten rykker herefter op på ventelisten i den fastsatte rækkefølge. Når ventelisten er tom fastsættes en ny venteliste af generalforsamlingen jfr. vedtægternes § 6.


Ved udmeldelse afregner de på tidspunktet valgte "føl" 1/29 del af foreningens egenkapital til det udmeldte medlem og det nye medlem indbetaler 1/29 del af foreningens egenkapital + et indmeldelsesgebyr på 50 kr. + klubtøj.


 


                                                                    § 3: Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed


Der afvikles ordinær generalforsamling 2 gange årligt en fredag i marts og september måned.


Generalforsamlingen skal så vidt muligt afholdes i Resenbrohuset. Hvis det ikke er muligt, er det de på tidspunktet valgte "føl", som udelukkende beslutter lokaliteter for generalforsamlingen.


De valgte "føl" indkalder foreningens medlemmer med 14 dages skriftlig varsel og generalforsamlingen skal starte kl. 19.00. De valgte "føl" har det fulde ansvar for alt det praktiske i forbindelse med generalforsamlingen og må anvende op til 500 kr. af foreningens egenkapital på underholdning til generalforsamlingen. Medlemmerne skal være iklædt foreningens klubtøj.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 2/3 del (20 stk.) af foreningens medlemmer er repræsenteret. Afbud meddeles et af de valgte "føl" senest 7 dage før generalforsamlingen, da medlemmet ellers er pligtig til at betale hans andel af omkostningerne til bespisning.


Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, således der tilfalder hvert medlem en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.


Afgørelser træffes ved kvalificeret flertal, hvorved forstås over 50% af de afgivne stemmer.


Ved beslutninger om vedtægtsændringer, ændringer i det halvårlige spillekontingent eller fordeling af gevinst jfr. ekstraordinær generalforsamling kræves dog mindst kvalificeret flertal af 75% af de på generalforsamlingen fremmødte incl. afgivne fuldmagter. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig på grund af for ringe fremmøde kan der ikke vedtages vedtægtsændringer eller ændring i det halvårlige kontingent, hvilket herefter tidligst kan ske på næste ordinære generalforsamling.


Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning afholdes, hvis bare et enkelt medlem ønsker det.


Den ordinære generalforsamling skal afvikles efter en dagsorden med 10 punkter, hvoraf punkt 1 skal være "valg af dirigent og referent" og punkt 2 " beretning og regnskab ved de 2 "tippere". De efterfølgende 8 punkter på dagsordenen fastsættes af de valgte "føl", men skal indeholde fig. punkter: "Valg af føl", "fastlæggelse af dato for næste generalforsamling" og "Evt. og herunder indkomne forslag". Efter pkt. 5 afholdes spisepause.


Efter hvert punkt på dagsordenen er det dirigentens pligt, at sørge for, at alle deltagere på generalforsamlingen deltager i et "skål".


På hver generalforsamling uddeler de to "føl" 2 gule førertrøjer til de to tippere, som har opnået det historisk bedste halvårsresultat på spil. Såfremt 2 "tippere" opnår at have førertrøjerne 3 gange i træk er de forpligtet til at give en omgang øl til medlemmerne.


Forslag til generalforsamlingsbeslutning kan meddeles/indsendes af enkeltmedlemmer. Forslag skal meddeles et af de valgte "føl' senest 3 uger før generalforsamlingen. Hvis et medlem ikke har indsendt/meddelt forslag indenfor fristen og alligevel ønsker forslag optaget på generalforsamlingen kan det kun ske, såfremt alle deltagere på generalforsamlingen stemmer for det.


Såfremt generalforsamlingen vedtager, at anvende midler fra foreningens formue til et arrangement for medlemmerne skal medlemmer som ikke deltager i arrangementet have udbetalt samme beløb som hvert deltagende medlem forbruger på arrangementet, hvilket de valgte "føl" er ansvarlige for.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt de valgte "tippere" opnår en enkeltgevinst over 30.000 kr. Den varsles i givet fald som en ordinær generalforsamling og det er udelukkende de valgte "tippere" som fastsætter dagsordenen og forestår alt det praktiske i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. Punktet "Anvendelse af gevinsten" skal dog fremgå af dagsordenen. Regler om beslutningsdygtighed, stemmeberettigede og kvalificeret flertal gælder for den ekstraordinære generalforsamling som for den ordinære jfr. ovenfor.


Referenten udfærdiger referat af generalforsamlingen og dette opdateres på foreningens hjemmeside. Kun de medlemmer som særskilt har meddelt referenten, at de ønsker referatet tilsendt pr. post får det.


§4

Bestyrelsen


Bestyrelsen består løbende af 4 personer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 1 år og på hver generalforsamling vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer. I det første halve år af perioden er de 2 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer "føl" med arbejdsopgaver jfr. vedtægterne og i øvrigt som vedtaget på de løbende generalforsamlinger. I det efterfølgende halve år er 2 valgte bestyrelsesmedlemmer "tippere", som via spil for det halvårlige indbetalte kontingent forsøger at vinde mest muligt til foreningen. De 2 "tippere" skal hver uge spille lottotal fastsat på den første generalforsamling. Anvendelse af det øvrige spillekontingent varetages udelukkende af de 2 "tippere" .


De 2 valgte bestyrelsesmedlemmer som er "tippere" udfærdiger et halvårsregnskab for den periode de har været "tippere" og det foreligges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet skal indeholde regnskab for den senest afholdte generalforsamling incl. eventuelt af "føllene" afholdte arrangementer og regnskab for spil samt oversigt over aktiver og passiver.


Bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpelt stemmeflertal. Kun særligt tvingende grunde kan fritage medlemmer fra valg, idet valget betragtes som borgerligt ombud. Skøn om fritagelse fra valg udøves af generalforsamlingen, idet ikke fremmødte til generalforsamlingen dog fritages for valg, såfremt de ikke inden har ytret ønske om valg.


Foreningen har oprettet en millionærkonto i Jyske Bank og løbende overskud indsættes på denne konto. Fuldmagt til denne konto gives til Keld Mortensen og Preben Mortensen, som kan disponere enkeltvis.


Bestyrelsen hæfter alene for foreningens midler excl. ovennævnte millionærkonto i Jyske Bank, som Keld Mortensen og Preben Mortensen hæfter for.


§5


Der er ingen mødepligt til generalforsamlingen, men hvis et medlem ikke har deltaget i de 3 seneste på hinanden følgende generalforsamlinger har generalforsamlingen bemyndigelse til, at give medlemmet en advarsel og meddele, at fravær ved næste generalforsamling kan medføre eksklusion, hvilket i givet fald vedtages under et punkt på dagsordenen.


Hvis et medlem ikke har betalt spillekontingent til de valgte "tippere" senest 14 dage efter generalforsamlingen udelukkes medlemmet, hvis alle bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Afgivelse af advarsel om eksklusion af et medlem kan kun ske, hvis 75% af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer for dette. Eksklusion af medlemmer af øvrige grunde kræver, at samtlige medlemmer på generalforsamlingen (excl. "kassable" medlem) stemmer for det, og det behandles også som særskilt punkt på dagsordenen.


Afgivelse af advarsel om eksklusion eller eksklusion af øvrige grunde udføres senest 1 uge efter generalforsamlingen af de valgte "føl".


§6


Optagelse af nye medlemmer på venteliste sker når tidligere venteliste er tom og skal foregå som særskilt punkt på dagsordenen, hvor ny venteliste på 4 personer vælges jfr. nedenfor.


For at kunne optages i klubben kræver det, at man mindst 3 stillere bag sig som kan sige god for ens kandidatur. Hvis der er mere en 6 emner reduceres antal emner herefter via skriftlig afstemning til de 6 emner som opnår flest stemmer. Herefter foretages ny skriftlig afstemning blandt disse 6 emner, således den der opnår flest stemmer er nr. 1 på ventelisten, den der får næstflest stemmer bliver nr. 2 på ventelisten o.s.v. De 2 emner som får mindst stemmer vælges ikke til ventelisten. Såfremt der er stemmelighed mellem 2 eller flere af de medlemmer som opnår valg til ventelisten foretages lodtrækning om placeringen. Stemmeberettigede er deltagerne på generalforsamlingen og hver deltager har 1 stemme pr. valgrunde. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.


§7


Ophævelse af foreningen


 


Ophævelse af foreningen skal ske via særskilt punkt på dagsordenen til den ordinære generalforsamling og kan vedtages såfremt over 50% af foreningens medlemmer ønsker dette Hvert medlem har 1 stemme og der kan stemmes via fuldmagt.


Ved ophævelse af foreningen fordeles foreningens formue med 1/29 del til hvert medlem, hvilket den siddende bestyrelse er ansvarlig for.


 


Disse reviderede vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 14. september 2012


Claus Jakobsen Allan Andersen Preben Mortensen Brian Bräuner

Mogens Mortensen Alf Hansen Carl Erik Larsen Ole Klausen

Søren Sølvsten Claus Madsen Gert Kristoffersen Jørgen Sørensen

Karsten Brogaard Lars Sørensen Bent Borgvardt Kim Nielsen

Jan Jakobsen Karsten Laugesen Svend Kristensen Keld Mortensen

John Brødbæk Henrik Jensen Erik Jensen 

Niels Borgvardt Hardy Pedersen Preben Niebuhr 

Steen Thomasen Peder Sørensen Kresten Karlsen 


 


Generalforsamling nr. 49 fredag den 10. september 2021 i Resenbrohusets Café

  1. Velkomst ved Erik og Alf: 

  2. Foredrag ved journalist Per Hansen

  3. Valg af ordstyrer

  4. Valg af referent

  5. Tipsberetning/renskab ved Niels og Brian

  6. Spise/ryge pause

  7. Valg af nye føl

  8. Ny kassemester (Keld ønsker at fratræde)

  9. Foreslag til kommende arrangementer

 10. Næste møde

 11. Evt.


ad  1: Fraværende var Carl-Erik, René, Hans Henrik, Hardy, Keld, Ole, Jørgen,Jan, Anders, Gert

        Henrik Jensen var udtrådt og inviteret var Andreas som dog måtte melde fra, da familieforøgelse samt start af Restaurent VIVI tager tiden og nr. 2 på          ventelisten Brian Holst var ligeledes forhindret. Til gengæld var Nr. 3 Thomas Rasmussen klar og fremmødt.

        Alf og Erik foreslog at vi tog spisning efter punkt 1, da maden var ankommet og varm - stegt flæsk med persillesovs. Der var god afsætning

ad  2: Per Hansen, journalist og ansat ved tv2 midt/vest i gennem en lang årrække samt Alfes farbror holdt foredrag specielt omkring hans tid i Resenbro,             hvor han startede som lærling hos købmand Thorkild Andersen. Der var mange anekdoter fra gamle dage som nogle i forsamlingen kunne nikke                 genkendene til ikke mindst referenten. Det var et rigtig godt indslag på dagsordenen og Per har også begået en bog, som der efterfølgende var salg i.

         kærlighed, knald og kildevand som er i boghandelen.

ad  3: I Carl-Eriks fravær blev Preben valgt. Vi manglede klokken!

ad  4: Allan valgt

ad  5: Niels redegjorde for regnskabet som udviste et gevinstbeløb på 10.365 kr hvilket udløste klapsalver. Der blev spøgefuldt nævnt at de jo også havde               haft et helt år til det, men retfærdigvis skal nævnes at de også kun har haft halvårsbeløbet at tippe for. Formuen er nu på 51.893 kr.

ad  6: pause

ad  7: Henrik og Mogens meldte sig som føl

ad  8: Endnu engang blev der diskuteret løsninger på problematikken omkring, hvem der vil overtage kontoen efter Keld. Foreningsmodellen er ikke                    aktuel for klubben. Det er for bøvlet, så to muligheder tilbage - udbetale ved hver generalforsamling eller een som ville overtage. Allan meldte sig.

ad  9: Der var bred enighed om, at der skal arrangementer til, så formuen kan nedbringes og der blev nævnt skyboks på Jysk Park, "almindeligt"                         arrangement på Jysk Park og golfarrangement eller kombination. Føllene har påtaget sig den opgave

ad 10: Næste møde er 18. marts 2022 kl 19

ad 11: Dette punkt var der ingen kommentarer til  Generalforsamling nr. 48, fredag den 11. september 2020 i Resenbrohusets Café


Dagsorden

  1. Velkomst ved Brian og Niels

  2. Valg af dirigent

  3. Valg af referent

  4. Tipsberetning ved Anders og Jesper

  5. Spisepause

  6. Valg af nye føl

  7. Opdatering af venteliste

  8. Uddeling af gule og blå førertrøjer

  9. Forslag til "corona frie" arrangementer

 10. Evt.


Ad  1: Niels bød velkommen. Der var afbud fra Henrik P, Kim, Mogens, Ole, Henrik J, Bent og John

Ad  2: Carl-Erik valgt

Ad  3: Allan Valgt

Ad  4. Jesper berettede om tipningen. På grund af coronaen var de ikke samlet. Jesper mente ikke han havde så megen 

          forstand på spil, så han havde rådført sig med John og ikke mindst hustruen og børnene. Det sidste gav mest 

          gevinst!!!!!! Ialt havde Anders og Jesper vundet for 7.302 og der var 3.430 som der ikke blev spillet for.

          Generalforsamlingen sidst gav et overskud på 150 kr. Ialt er formuen nu på 75.902 kr

Ad  5: Spisepause. Denne blev ombyttet med valg af føl. Menuen var lækkert smørebrød som forsamlingen ikke fik helt

          has på.

Ad  6: Alf og Erik Jensen valgtes

Ad  7: Ventelisten er intakt og medlemslisten blev også nævnt. Er der ændringer så skal det meddeles til Allan så

          rettes listen til på hjemmesiden

Ad  8: Claus og Jan fik STORE trøjer. Det var vist lidt fra den aflagte

Ad  9: Dette punkt gav anledning til en meget lang debat. Først blev der efterlyst retningslinier for afholdelse af general-

         forsamlingen og vedtægter mm. Referenten kunne oplyse, at det efterlyste var at finde på hjemmesiden! Det vedtages

         at det skal på et punkt til næste generalforsamling.

         Niels fortalte, at på grund af coranasituationen så havde de ikke kunnet finde på noget som var egnet til afholdelse.

         Jan foreslog et arrangement hos Tommy i Funder Kirkeby og det var der tilslutning til. Siden 1998 (22 år!!!!)

         har der været en bankkonto som Keld og Preben har haft ansvaret for (Preben er udtrådt for lang tid siden). 

         Keld vil derfor gerne, at den overtages af en anden. Der mangler adskillige tusinder kroner at blive overført fra

         gevinster og diskussionen gik på, hvordan man overfører. Hidtil har tippere indsat gevinster på egen konto og så 

         efterfølgende overført løbende til bankkontoen eller afleveret kontanter til Keld som så har ordnet overførslen.

         Det er så ikke blevet gjort og opgaven nu er at få dem overført og hvordan. Der blev også foreslået en danne en                   egentlig forening, men det fandt forsamlingen også problematisk, da der løber en del omkostninger på, samt en del               administration oveni.

         Den pæne formue gav også anledning til diskussion  om, hvad pengene skal bruges til. Der var forslag om at spille               gratis, men den generelle holdning er at vi satser på sociale arrangementer og de der ikke kan/vil deltage                             får i følge vedtægterne udbetalt istedet. Som Keld bemærkede, så er problemet nok at vi har så mange penge                       stående. Da vi havde mindre formue, har det ikke fyldt så meget. Endelig vedtages det at Anders og Steen sætter sig             sammen og får styr på tingene til næste generalforsamling.

Ad10: Næste generalforsamling er fredag den 12.3.2021 kl 19 i Resenbrohusets CaféGeneralforsamling nr.47 fredag den 13. marts 2020 afholdt i Resenbrohusets Café


Dagsorden:


1.Velkomst ved Anders og Jesper

2.Valg af dirigent

3.Valg af referent

4. Beretning ved CJ og JJ

5. Velkomst til nye medlemmer

6. Næste møde

7. Valg af føl

8. Evt.

9. Aftensmad


Ad1: Anders bød velkommen. Føllene havde overvejet om generalforsamlingen skulle afholdes på grund af Corona situationen, men havde besluttet at gennem-

        føre med de som ville deltage. Der var to, der tidligt havde meldt afbud af andre årsager og så var der flere Coronaafbud. Afbudene var fra: Steen, Keld, Preben , Henrik J, Jesper, Jørgen, Kim, John, Lars, Carl-Erik, Gert, Kresten, Hardy, Ole, Hans Henrik

ad2: Mogens blev valgt til dirigent

ad3: Allan valgt til referent

ad4: Jan startede de to tipperes beretning. De ville vente med at satse indtil håndbold-EM, men Danmark var hurtigt ude, så det var i sidste øjeblik de satsede ..           Det skulle foregå på kampen SIF-AGF. Inden det lykkedes Jan tidsmæssigt at få afleveret kuponerne var odds på SIF hele 5,40. Der blev satset 5.000  kr.

        som udløste en gevinst på 27.000 kr. De sidste 4.000 kr ville de to tippere gerne have lagt oveni de 27, så det samlede beløb lyder på 31.000. Der var

         ingen protester. Der var forståeligt nok store klapsalver på dette flotte resultat. Ud af formuen trækkes 24.000 til arrangementet på JYSK PARK og

         5.000 kr udbetales til de, som ikke deltog i arrangementet. Den samlede formue er nu 65.000 kr. Det svarer til 2.242 kr pr medlem.

ad5:  De nye medlemmer René Lund og Henrik Pedersen blev budt velkommen i forsamlingen

ad6:  Næste møde blev fastsat til fredag 11. september 2020

ad7   Nye føl blev Niels og Brian: 

ad8:Under eventuelt blev bl.a arrangementet på JYSK PARK rost meget. Alle har udtrykt det som en rigtig god oplevelse. Som Alf udtrykte det, jeg var sgu aldrig

         kommet på JYSK PARK hvis ikke det var for dette arrangement.Der var blev også diskuteret kommende arrangementer og der er flere som kunne være

         mulige. Det blev understreget, at det ikke kan pålægges føl at arrangere, men at vi løfter i flok.

ad9:  Der blev serveret lækkert smørrebrød ligesom der under generalforsamlingen blev "sprittet" lystigt både udvortes og indvortes

    Gereralforsamling nr.46 fredag den 13. september 2019 afholdt i Resenbrohusets Café


Dagsorden:


   1. Velkomst ved CJ og JJ - Servering af varm mad. Dansk herregårdsbøf m/bløde løg og kartofler

   2.  Valg af dirigent og referent

   3.  Dato for næste generalforsamling

   4.  Regnskab ved Henrik og Preben

   5.  Uddeling af gule og blå førertrøjer

   6.  Præstentation af nye medlemmer

   7.  Venteliste (forslag til nye medlemmer)

   8.  Arrangement - SIF JYSK PARK rundfart, skyboks med mad/DRIKKE og kamp

   9.  Valg af nye føl

10.   Evt.


ad  1; JJ bød velkommen: der var afbud fra René Lund, Hardy Pedersen, Henrik Pedersen, Niels Borgvardt og Lars Ingerslev-Sørensen.

          Maverne blev fyldt godt op med det gode solide måltid

      2, Carl-Erik atter tilbage i rollen som dirigent og Allan som referent 

      3. Fredag den 13. marts 2020

      4. Inden Preben aflagde regnskab berettede han på opfordring om de tre brødre på fodboldtur til London. Beretningen var til stor morskab for forsamlingen.

          Preben fortalte om deres satsninger og taktik. Ikke alt var gået efter deres plan, men de kom trods alt ud med et flot resultat på kr 7.352  og formuen er

          nu vokset til kr. 62.366,83. Formuen pr. medlem er nu 2.150,58

      5. De gule og den blå er stadig på Allan og Carl-Erik

      6. Da de to nye medlemmer af De29 havde meldt afbud var dette punkt hurtigt overstået

      7. Der har været offentliggjort 4 kandidater på hjemmesiden og der blev foreslået Andreas Mortensen på forsamlingen. Så er arvefølgen også på plads mente

          Mogens. Der skulle nu stemmes om de 4 som skulle ind på ventelisten, og det gav lidt diskussion og forvirring. Referenten gjorde opmærksom på

          vedtægterne og læste det relevante op fra paragraffen. Det gav lidt anledning til at paragraffen kan tolkes forskelligt indtil dirigenten skar igennem og

          der blev uddelt stemmesedler til en skriftlig afstemning med prioriteret rækkefølge: Steen og Allan talte stemmerne op og Andreas Mortensen nr 1, Brian

          Holst nr2, Thomas Rasmussen nr. 3 og Hans Bugge nr. 4 blev resultatet af afstemningen

      8. JJ har jo gode kontakter til SIF og fortalte om, hvordan et arrangement kunne afvikles. Der var 100% opbakning. Det vil blive omkring et tusse pr. mand og

          da vi har en pæn formue betales hele arrangementet af denne. De der ikke kan deltage får ifølge vedtægterne udbetalt deltagerbeløbet. Diskussionen gik

          hvornår arrangementet kunne afvikles og kampprogrammet er ikke 100% fastlagt endnu. Som udgangspunkt er valgt den 6. oktober hvor vi møder FCM,

          men kan det ikke lade sig gøre, blev det besluttet at JJ er bemyndiget til at fastlægge en anden kamp.

      9. Jesper Poulsen og Anders Holmbo meldte sig føl

    10. Hans Henrik fortalte omkring situationen med Multibanen som står overfor en større renovering. Underlaget er slidt og idrætsforeningen har indhentet flere 

          tilbud, hvor 160.000 kr er det billigste. Det er mange penge og hvem skal finansere det? I tidernes morgen var der indgået aftaler, men ikke på skrift. Skolen

          og fritidsordningen benytter den flittigt, men de føler sig ikke forpligtiget til at betale, så det er gået noget i hårdknude. De 29 har jo ikke som sådan noget at           gøre med den hårdknude, men Hans Henrik opfordrede forsamlingen til, at hvis de havde gode ideer eller kontakter, så var man velkommen til at kontakte 

          idrætsforeningen.

          JJ synes som udgangspunkt, at mail jo er en god ting til, at vi kan få f.eks sendt indkaldelse til generalforsamling ud på. CJ og JJ havde lagt denne opgave

          ud til referenten, men der var desværre nogle som ikke havde fået mailen. Referenten kunne fortælle at 24 mails var sendt ud fra medlemslisten i den 

          sidste uge af august. 1 var afleveret i postkasse og de sidste 4 omkring den 1. september efter at mailadresserne var indhentet. De 24 var udsendt som en             ens mail til alle 24. Teknisk er det således, at hvis en mail ikke kan afleveres i den pågældendes mailboks, går der kun få sekunder før den sendes retur. 

          Referenten har ikke modtaget mails retur, så det er et stort spørgsmål hvorfor nogle ikke har modtaget mail. Kresten gjorde opmærksom på, at når en mail             af den type sendes rundt, så kan den godt ende i et spamfilter. Måske er det noget af forklaringen? Dirigenten syntes det kunne være en god idé, at de der

          ikke havde fået mail, sendte en mail til referenten. Så kunne man da konstatere om der var et eller andet galt.

          

Generalforsamling nr.45 fredag den 15. marts 2019 afholdt i Resenbrohusets Café


   Dagsorden:


   1. Velkomst ved Preben og Henrik

   2. Aftensmad v/Masterchef Preben og Henrik

   3. Valg af dirigent

   4. Valg af referent

   5. Beretning ved John og Bent

   6. Næste møde

   7. Udskiftning af tipsbroder Søren Sølvsten

   8. Klubbens fremtid

   9. Nye føl

 10. Evt.


ad  1.  Preben bød velkommen og kunne berette at der var afbud fra Steen Thomasen, Carl-Erik Larsen, Jørgen Sørensen, Axel Lorenzen, Jesper Poulsen. 

ad  2.  Under stor morskab for forsamlingen måtte Preben tilstå, at Henrik og han helt havde glemt datoen for generalforsamlingen og havde bestilt en rejse til 

           England for at se fodbold og derfor måtte forlade selskabet kl. 8 og overlade resten af aftenen til John og Bent. Som kompensation ville der blive kræset

           lidt for forsamlingens ganer med vin til maden og god portvin til kaffen.

as  3.  I Carl-Eriks fravær valgtes Mogens Mortensen

ad  4.  Referent valgtes Allan S. Andersen

ad  5.  John og Bent fremlagde et rigtigt fint regnskab med gevinster 6.964 og overskud fra sidste generalforsamling på 1330. Formuen er nu på 54.298,83

           hvilket er 1.875,80 pr medlem. Store klapsalver fra forsamlingen. Førertrøjerne er stadig på Carl-Erik og Allan.

ad  6   Næste møde er fredag den 13. september!!!

        .  Maden bestod af megastore schnitzler med tilbehør og god rødvin. Mums

ad  7.  Under dette punkt fremgik det at også tipsbroder Claus Madsen udtræder af klubben og det viste sig også at de 2 der var på ventelisten havde meddelt

           at de ikke var til disposition, så nu manglede der 2 i klubben og venteliste tom. Referenten gjorde opmærksom på, at venteliste skal ifølge vedtægterne

           fremgå af dagsordenen, men hvis teksten i punkt 8 kunne tolkes sådan at man kunne finde 2 nye medlemmer og lave venteliste til denne forsamling så

           måtte det være det vi gjorde. Forsamlingen vedtog enstemmigt. Henrik Pedersen og René Lund blev nævnt og det vides med stor sikkerhed, at de er 

           interesseret og det blev enstemmigt vedtaget at de optages omgående og en ny venteliste laves næste gang. Referenten foreslog at der følges op på de

           der står på venteliste i god tid inden en generalforsamling om de stadig ønsker at være på listen.

ad  8.  Keld som medadministrator af formuen udtrykte lidt bekymring for, at vi havde så stor en formue stående og der var også bred enighed om, at formuen 

           skal nedbringes. Der har ikke været arrangementer i et stykke tid. Der var mange forslag til nedbringelse og der blev gjort opmærksom på, at vi sidste

           gang Ikke besluttede, men lagde op til at træffe beslutning om en fodboldtur til England. Der var bekymring for om man kunne samle et fornuftigt antal 

           medlemmer til sådan en tur. Der blev også foreslået fodboldtur til vores flotte lokale stadion med evt. spisning og fadbamser. Eventuelt at holde vores

           generalforsamling hvis vi kunne leje et lokale på stadion. Englandsturen kom igen på banen og Mogens foreslog håndsoprækning - ikke til bindende

           deltagelse i en tur, men for at se om interessen stadig var der. De fleste af de 22 fremmødte tilsluttede ideen. JJ er jo supergod til den slags, og da 

           referenten kunne meddele, at Claus og Jan lige akkurat ikke var hurtige nok til at melde sig som føl sidste gang, så var det jo oplagt, at de blev føl denne

           gang, og så var punkt 9 jo en formsag. Der arbejdes på Englandsturen til efteråret.

ad  9.  Claus Jakobsen og Jan Jakobsen

ad10.  Ordet var hermed frit 

Generalforsamling nr. 44 fredag den 14. september 2018 afholdt i Resenbrohusets Café


   1. Velkomst ved John og Bent

   2. Valg af dirigent

   3. Valg af referent

   4. Beretning ved Kim og Kresten

   5. Næste møde

   6. Lotto -skal vi blive ved

   7. Udskiftning af tipsbroder Brogaard

   8. Valg af føl

   9. Tips

10. Evt  -herunder indkomne forslag


ad   1, 2 og 3: Bent bød velkommen og kunne berette at der var afbud fra Mogens Mortensen, Keld Mortensen, Jørgen Sørensen, Søren Sølvsten, Claus Madsen og Alf Hansen. Desuden bød han Hans Kongsted og Jesper Poulsen velkommen i klubben. John og Bent foreslog Erik Jensen som dirigent hvilket nok overraskede både Erik og Carl-Erik, men det var så en spøg! Carl-Erik takkede behørigt for valget og udnævnte samtidig Allan som referent (uden valg) og så var alt som det plejede.

   4. Kresten fortalte en helhjertet fortælling om deres satsninger. I starten var det meget hjertet der var med , da man satsede en del på BSV og SIF. Alle kunne nikke genkendende til de to holds resultater. Under WM gik det lidt bedre. Da Kresten var i staterne ville han sende staldtips hjem til Kim. Når nu kampen blev spillet tidligere!!! derovre, kunne han jo sende resultatet hjem. Nå nej den gik jo ikke. Slutspurten blev sat ind til sidst med de sidste 950 kr.blev sat på Kasahkstan og her var gevinst. Slutsresultatet blev samlede gevinster på 4.637 kr. Formuen er nu på 46.095,89 hvilket er 1.589,51 pr. person

   5: Næste møde er den 15. marts 2019

   6: Der blev diskuteret lotto. 120 kr om ugen mente en del var meget og en for stor andel af det samlede beløb pr. uge. Pengene kunne bruges mere aktivt. Der blev også fremført at hvis vi stoppede helt, ville vi også afskære chancen for den helt store gevinst. Først var der afstemning om lotto eller ej og resultatet blev lotto. Herefter en diskussion om faste tal eller lynlotto. Resultatet blev en kupon på 50 kr pr uge således 10 rækker. Der blev argumenteret for at hvis man vælger lynlotto i stedet for faste tal, så skal tallene sendes til Allan, som fører dem ind på hjemmesiden. Hermed er der ingen tvivl i forhold til en eventuel stor gevinst. Det blev vedtaget at det skal forholde sig sådan selv om det medfører lidt "bøvl".

   7: Dette punkt blev hurtigt overstået da Hans allerede var blev budt velkommen. Der blev spurgt til om man i sådan et tilfælde som vi var ude for sidst skulle have konsekvenser, men man var enige om, at det forhåbentlig var et enkeltstående tilfælde og lukkede dermed sagen her.

   8: Efter lidt forskellige forslag meldte Henrik og Preben sig som føl. JJ og broder Claus var også lige ved at være på banen, men det er hermed ført til protokols at de så må være føl næste gang.

   9: Forsamlingen blev delt i bordhold og tippede for en "hund" pr hold

10: Der var ikke indkommet forslag , men Gert bad om ordet og foreslog, at vi tog til England for at se en fodboldkamp. Det var der stor stemning for generelt. Der blev også nævnt håndbold i Boxen, men man eniges om, at det ene ikke udelukkede det andet. Man blev enige om at tilbyde håndbold i Boxen for egen betaling og gemme formuen til næste generalforsamling for her at beslutte en fodboldtur til England.Generalforsamling nr. 43 fredag den 16. marts 2018 afholdt i Resenbrohusets Café


   1. Velkomst ved Kresten og Kim

   2. Valg af dirigent

   3. Valg af referent

   4. Tipsberetning ved Aksel og Karsten Brogaard

   5. Næste møde

   6. Valg af nye føl

Her er der indlagt spisepause

   7. Uddeling af gule og blå førertrøjer

   8. Kontingentfastsættelse

   9. Forslag til evt. arrangementer

10.  Ølsmagning v/Resenbro Bryghus/Brygmester Karlsen

11.  Evt.

Vel mødt, alt dette for kun 500 kr


ad  1: Kim bød velkommen og der var 4 afbud, Steen Thomasen, Jørgen Sørensen, Jan Jakobsen og Ole Klausen. Karsten Brogaard havde ikke meldt fra. Hardy ville støde til generalforsamlingen senere på aftenen

ad  2: Carl-Erik valgtes til dirigent

ad  3: Allan valgtes til referent

ad  4: Aksel delte regnskabet rundt. Aksel mente regnskabet fortalte alt, men "hårdt" presset fortalte han først at han ikke havde set medtipper Brogaard siden sidste generalforsamling. Det vakte en del undren i forsamlingen! Han havde spillet på konto hos Unibet og havde satset et pænt beløb på en Eurojackpot pulje med pæn gevinst, dog ikke med overskud. Sidst havde han 1600 kr tilbage som blev omkonteret i Brugsen i Voel til skrabelodder. Så gik han og hustru Susanne ellers i gang med skrabet i 1½ time. Et meget pænt beløb i gevinst, men ikke nok til overskud. Slutsresultatet blev gevinster på 3.363 kr. Formuen stående på bankkonto er 41.917,39 svarende til 1.445,42 pr. medlem

ad  5. Næste møde bliver den fredag den 14. september 2018 kl. 19 i Resenbrohusets Café

ad  6: Så blev der stille. Referenten sendte listen "Sidst du tippede" rundt til inspiration og efter en længere pause meldte Bent og John sig som føl.


Spisepausen bød på burger med tilbehør fra Ferdinand/Golfklubben. Et solidt måltid


ad  7: Førertrøjer beholdt Carl-Erik og Allan. Efter uddelingen gav Carl-Erik en omgang og Svend gav også omgang og meddelte at han som 75-årig ville lade sig "pensionere" fra tipsklubben og hellige sig sommerhuset, fruen og fiskegarn!! Ventelisten kommer i spil. Svend udtræder med virkning til næste generalforsamling.

ad  8: Lottorækkerene steg sidste år og derfor skulle en forhøjelse diskuteres. Der var lidt misforståelse omkring kontingentbeløbet og referenten gjorde opmærksom på at kontingentet er det beløb der er til rådighed til tips og ikke beløbet vi kommer af med til generalforsamlingen. Indtil dato har beløbet været 286 kr og da vi fast spiller 24 rækker og prisen er steget med 1 kr pr. række var referentens forslag, at kontingentet fastsættes til kr. 310 hvilket vedtages.Efterfølgende startede en debat om vi skulle holde op med at spille lotto, ændre lotto, tal mm. Der blev gjort opmærksom på, at der står klart i vedtægterne at de lottorækker som vi startede tipsklubben med i 1997 skal spilles og må ikke ændres. Konklusionen på debatten blev, at lotto er på dagsordenen til september.

ad  9: Forsamlingen blev inddelt i grupper som blev sat til at spille på WM i fodbold. De to føl John og Bent finder ud af eventuelt arrangement

ad10: Så var der ølsmagning. Brygger Karlsen havde taget to typer øl med. Pilsner og påskebryg. Det var noget forsamlingen "lappede" i sig med velbehag.

ad 11. Under punktet eventuelt blev der nævnt i skarpe vendinger at der måtte skrides til en sanktion overfor Brogaard som ikke tog del i tipningen som tipper og heller ikke dukkede op til generalforsamlingen. Der blev også nævnt, at der måske var en speciel grund til udeblivelserne, som man ikke kender årsagen til. Der blev henvist til paragraf 5 i vedtægterne. Der bliver fulgt op på det senest til næste generalforsamling.

Der blev spurgt til om formuen stadig stod på millionærkonto. Keld kunne fortælle, at formuen er overført til anden kontoform.

Alf og Svend sluttede punktet af med at fortælle vittighederGeneralforsamling nr. 42 fredag den 15. september 2017 i Tipsklubben De 29 afholdt i Resenbrohusets Café


   1. Velkomst ved Aksel og Karsten

   2. Valg af dirigent

   3. Valg af referent

   4. Tipsberetning  ved Niels og Jan

   5. Næste møde

   6. Valf af nye føl

Her er det så vi har indlagt en spisepause

   7. Uddeling af gule og blå førertrøjer

   8. Forslag til evt. arrangementer

   9. evt.


ad 1: Der blev behørigt budt velkommen og der kunne konstateres at der var intet mindre end 10 afbud. - Mogens Mortensen, Carl-Erik Larsen, Jørgen Sørensen, Ole Klausen, Søren Sølvsten, John Brødbæk, Henrik Jensen, Preben Niebuhr, Hardy Pedersen og Claus Madsen


ad 2: I Carl-Eriks fravær valgtes Steen Thomasen

ad 3: Allan Schultz Andersen valgtes til referent

ad 4: Niels Borgvardt fremlagde beretning for tipningen det forløbne halve år og måtte konstatere at de som tidligere indehavere af de gule trøjer var på vej til at gå efter de dårligste trøjer. Helt så galt gik det dog ikke. 1.897,50 endte resultatet på. Der blev også nævnt at lottoprisen er steget.

ad 5: Næste mødedato blev fastlagt til 16. marts 2018

ad 6: Kim Nielsen og Kresten Karlsen valgtes til nye føl

Spisepausen bestod af stjerneskud. Et godt solidt og velsmagende måltid

ad 7: Førertrøjerne er fortsat tilhørende Carl-Erik og Allan.

ad 8: Der arbejdes på ishockey til 2018 og selv om det er efter næste generalforsamling er vi nødt til at være tidligt ude. Alternativt blev en fodboldkamp i Hamburg.

ad 9  Opfordring til at der skal være et punkt på dagsordenen omkring kontingentforhøjelse vedr. snakken omkring lottoprisen :

Generalforsamling nr. 41 fredag den 17. marts 2017 i Tipsklubben´De 29 afholdt i Resenbrohusets Café


   1. Velkomst ved Jan Jacobsen og Niels Borgvardt

   2. Valg af dirigent

   3. Valg af referant

   4. Tipsberetning ved Henrik Jensen og Preben Niebuhr

   5. Næste møde dato

   6. Valg af føl


   Spisepause

   

   7. Emner/personer til tipsmedlem nr. 29 og venteliste

   8. Uddeling af blå/gule førertrøjer

   9. Forslag til arrangementer

10. Evt.ad  1:Niels bød velkommen til forsamlingen. Der var afbud fra Keld Mortensen, John Brødbæk, Kresten Karlsen og Søren Sølvsten

ad  2:Carl-Erik Larsen blev valgt (til stor overraskelse! og uden kampvalg)

ad  3:Carl-Erik udnævnte Allan S. Andersen til referent (også til stor overraskelse og uden kampvalg!)

ad  4:Henrik berettede om tipsforløbet. Da de var nået til juletid var der ikke andre "gevinster" end det der var fra sidste generalforsamling, så der var noget krise. Dog vendte det og de sluttede på 4.630 kr. De hæftede sig ved, at der 24 under dem på gevinstlisten. Formuen lyder nu på 36.000 kr.

ad  5:Næste møde dato blev fastlagt til 15. september 2017

ad  6:Som nye føl blev valgt Karsten Brogaard og Axel Lorentzen


I spisepausen blev der serveret god smørrebrød  med special øl til - mums!!


ad  7:5 navne nævntes til nr.29 og venteliste. Da vi ikke har været udsat for at mangle et medlem, blev det vedtaget at lave 2 afstemninger. Den første hvor der blev valgt en direkte som medlem nr.29. Af de 5 navnte valgtes Anders Holmbo. Afstemning til venteliste fik det udfald at nr.1 valgtes Jesper Poulsen, nr.2 blev Hans H. Kongsted, nr.3 blev Hans Carøe og nr.4 René Grydballe.

ad  8:Førertrøjerne blev siddende på Carl-Erik og Allan dog mener JJ, at det var sidste gang?

ad  9:Der var overraskende nok ikke forslag til arrangementer, men føllene kan jo finde på noget ellers blev der nævnte at Steen kunne investere dem.

ad10:Ole som har været med til at arrangere Julemærkemarch i 20 år stopper og efterlyste en til at tage over. Henrik og Bent meldte sig. Tak for god ro og orden!

 


Generalforsamling nr. 40 i Tipsklubben De 29 afholdt i Resenbrohusets Café

fredag den 16.september 2016


Afbud: Lars Sørensen, Henrik Jensen, Ole Klausen, Claus Madsen, Keld Mortensen, Svend Kristensen, Hardy Pedersen og Peder Sørensen har meldt sig ud.


   1: Velkomst ved Preben

   2: Valg af ordstyrer

   3: Valg af referent

   4: Tipsberetning ved Allan og Carl-Erik

   5: Aktivitet

   6: Valg af nye "føl"

   7: Forslag til arrangement(er)

   8: Næste møde

   9: Uddeling af førertrøjer

10: Eventuelt


ad  1: Preben bød velkommen og nævnte at Mogens Hansen kontaktes, om han ønsker at indtræde

          i DE 29 i stedet for afgående medlem Peder Sørensen og at der næste gang skal oprettes ny

          venteliste

ad  2: Carl-Erik Larsen valgtes til ordstyrer

ad  3: Allan S. Andersen valgtes til referent

ad  4: Allan aflagde tipsregnskab som bød på gevinster for 12.326 kr og en formue på 30.708,34/ 1.058 pr.

          medlem

ad  5: Forsamlingen deltes i 2 hold som dystede i 4 dicipliner. Det gav nogle gode udfordringer.

ad  6: Niels Borgvardt og Jan Jacobsen valgtes.

ad  7: Tilslutning til en billardaften og muligt at finale 4 eller fodbold Hamburg kommer ind i billedet

ad  8: Næste generalforsamling er 17. marts 2017

ad  9: De gule førertrøjer uddeltes af Kim Nielsen til stor morskab for forsamlingen. Det viste sig nemlig at

          trøjen til Carl-Erik efter at have prøvet den var for lille!! En ny gul kunne ikke skaffes, så der var et sæt

          blå også. En socialdemokrat i en kongeblå førertrøje. Er det "Løkke´n)?

ad10: Under dette punkt nævntes det at vi jo har 20 års jubilæum næste gang og den blå ordstyrer takkede

          for god ro og orden.


Generalforsamling nr. 39 i Tipsklubben De29 afholdt i Resenbrohusets Cafeteria

fredag den 18. marts 2016


Afbud fra Karsten Laugesen, Claus Jacobsen, Jan Jacobsen, Jørgen Sørensen, John Brødbæk og Niels Borgvardt


  1. Velkomst ved Carl-Erik og Allan

  2. Valg af ordstyrer

  3. Valg af referent

  4. Tipsberetning ved Gert og Keld

  5. Oplæg fra Gert og Keld vedr. nye betalingsformer og administration mm

  6. Konkurrence

  7. Valg af nye føl

  8. Arrangement (er)

  9. Uddeling af førertrøjer

10. Næste møde

11. Eventuelt


ad: 1: Allan bød velkommen

ad: 2  Valgt blev Carl-Erik

ad: 3  Valgt blev Allan

ad: 4  Keld og Gert berettede om deres tipning. De fik en god start idet 1 af de 5 hold som oddsede til sidste    generalforsamling tilførte dem ca. 4200 (Peder S, Allan, Carl-Erik, Svend og Kim). De kunne nu godt selv for de præsenterede et flot resultat på 9.281 og indtager nu 3. pladsen på alle tiders rangliste. Formuen er nu 38.682,39 dvs. 1.333,88 pr. mand

ad: 5 Dette punkt arbejdes der videre med af Gert og Keld. Meningen er at det fremover skal være Gert og Keld der administrerer bankbogen.

ad: 6 Allan præsenterede en konkurrence, hvor forsamlingen inddeltes i 5 hold. Hvert hold fik en specifik opgave. Vinderen af Champions League, Euroleague, Danske pokalturnering, EM 2016, Engelsk mester

Da der bruges 500 kr af kassebeholdningen i flg. vedtægterne indgår eventuelle gevinster ikke i Carl-Erik og Allans regnskab. Resultater mm kan følges på hjemmesiden.

Det gav livlig diskussion og der er kommet spændende bud på vindere

ad: 7  Så blev der stille!!! Sjælden stilhed indtil Preben Niebuhr brød tavsheden ved at sige, at det var vist lang tid siden han var føl. Han fik følgeskab af brormand Henrik.

ad: 8  Allan indledte i JJ´s fravær tilbud om JJ-Event arrangement og Henrik fulgte op med en suveræn præsentation af arrangementet. OL-Håndbold mænd i Boxen. Der var stor tilslutning fra forsamlingen.

ad: 9  Førertrøjerne sidder stadig på Niels og JJ. De må snart være totalt slidte.

ad:10 Forslag fredag den 16.9 blev ændret til 9.9 fordi nogle ikke kunne denne dato, indtil Brian gjorde opmærksom på, at den 9.9 starter arrangementerne i forbindelse med motorvejens åbning. Vedtaget blev så endelig den 16.9 kl. 19.00 i Resenbrohusets Cafeteria. Så passer det også med tipsperioden!

ad:11: Ordstyrer afsluttede generalforsamlingen og forsamlingen gik ombord i smørrebrød


Generalforsamling nr. 38 i Tipsklubben De 29

afholdt i Resenbrohuset

fredag den 18. september 2015


Afbud fra Bent Borgvardt, Niels Borgvardt, Karsten Brogaard og Kresten Karlsen


  1. Velkomst ved Gert og Keld

  2. Valg af ordstyrer

  3. Valg af referent

  4. Tipsberetning ved Erik og Alf

  5. Millionærkonto

  6. Valg af nye føl

  7. Forslag til arrangement (er)

  8. Næste møde

  9. Uddeling af førertrøjer

10. Eventuelt


ad  1: Gert og Keld byder velkommen

ad  2: Valgt: Carl-Erik Larsen

ad  3: Valgt: Allan Schultz Andersen

ad  4: Erik og Alf fremlagde flot regnskab med gevinster på 5798. Tvivl omkring tipsbeløb og     procedure. Det vedtages at der laves en huskeseddel som er at finde på hjemmesiden omkring tipsbeløb, procedurer og at listen også indeholder procedurer omkring afholdning af generalforsamling.

ad  5: Da den gamle gode tipsbroder Preben M stadig står som ansvarlig for millionærkonto sammen med Keld forslås det at der laves ny ordning. Eventuelt også betaling til generalforsamling over netbank, mobilepay? Det vedtages at Gert og Keld kommer med forslag til næste generalforsamling

ad  6: Inden nogen over hovedet fik mulighed for at melde sig som føl, tog dirigenten ordet og fremførte en tale som var en politiker værdig omkring, hvor ked af det hvis ikke referenten fik mulighed for at være sammen med dirigenten omkring følsituationen. Der var bifald til valg af Carl-Erik og Allan S som føl. Der var ingen  protester!

ad  7: Forslag til  Final 4. JJ er supereventmager + føl

ad  8: 18. marts 2016 kl. 19.00

ad  9: JJ og Niels

ad10: Forslag til anden spiritus... Gert tog valget på sin kappe, men gjorde opmærksom på, at det var Rema 1000 udvalg og da vi jo gerne vil støtte lokalt, så.....  Det var der fuld forståelse for


Generalforsamling nr. 37 i Tipsklubben De 29

afholdt i Resenbrohuset

fredag den 13. marts 2015 kl. 19.00


Afbud fra Steen Thomasen, Karsten Laugesen, Claus Jakobsen og Søren Sølvsten


  1.  Velkomst ved Erik og Alf

  2. Valg af ordstyrer

  3. Valg af referent

  4. Tipsberetning ved Karsten og Kresten

  5. Tips

  6. Valg af nye "føl"

  7. Forslag til arrangement/arrangementer

  8. Næste møde

  9. Uddeling af førertrøjer

10. Eventuelt


ad   1: Alf bød på vegne af føllene velkommen

ad   2: Carl Erik den Store blev valgt til ordstyrer

ad   3: Allan blev valgt til referent da vores sædvanlige referent nu er på vej til bosættelse på Sjælland

ad   4: På vegne af de to tippere Karsten Brogaard og Kresten berettede Kresten om deres vej til en gevinst på 4.519 en forrentning på minus 45%. Han kunne konstatere, at det ikke er så nemt endda at få de gule førertrøjer som ambitionen ellers var.

ad   5: Forsamlingen blev delt op i hold af 5 som tippede for 100 kr.

ad   6: Som nye "føl" valgtes Keld Mortensen og Gert Kristoffersen

ad   7: JJ event foreslog en fiskedag hos Jonas, da det var lang tid siden vi sidst havde en sådan. Nu er der også gode lokaler til at kunne "feste" lidt med grill mm. Der var generel god tilslutning til et sådant arrangement. Af andre forslag var DK-Slovenien. Det er til gengæld lidt svært med at kunne få billetter, ogstorskærm blev nævnt. Datoen 13. juni er dog også datoen hvor tipsbroder Henrik Jensen fylder de femti, så.. Enden blev at det bliver op til føllene at arrangere.

ad   8: Næste møde er den 18. september 2015 i Resenbrohuset kl. 19.00

ad   9: De gule førertrøjer sidder så de ligner bodypaint på JJ og Niels

ad 10: Under eventuelt fortalte Carl-Erik en gribende beretning om hans sygdomsforløb som heldigvis ikke var så alvorlig, som han først frygtede.

Allan orienterede om en ny mulighed via hjemmesiden at kunne "blogge" . Alle kan kommentere indlæg , men det er kun tipsklubbens medlemmer der kan lægge indlæg op på siden. Alle medlemmer får en mail tilsendt med kodeord som man kan bruge til at logge ind og eventuelt lave et nyt unikt kodeord efter eget valg.

Der blev opdateret mailadresser. Et generelt problem at mailadresser ikke rettes.         


Generalforsamling nr. 36 i Tipsklubben de 29

afholdt i Resenbrohuset

den 12.09.2014 kl. 19.00


Afbud fra John Brødbæk, Carl-Erik Larsen, Preben Niebuhr, Henrik Jensen, Ole Klausen, Claus Madsen og Peder Sørensen


  1. Velkomst ved Karsten og Kresten

  2. Valg af ordstyrer samt referent

  3. Farvel til en trofast tipsbroder - Preben Mortensen har meldt fra- flytter til Sjælland

  4. Velkommen til ny tipsbroder - Aksel Lorentzen

  5. Tipsberetning ved Steen og Jørgen (regnskab)

  6. Uddeling af førertrøjer

Spisning samt god rygepause

  7. Tips

  8. Forslag til events

  9. Valg af nye føl

10. EventueltAd   1: Kresten bød velkommen til forsamlingen

Ad   2: Mogens K. Mortensen valgtes til ordstyrer og Allan S. Andersen til referent

Ad   3: Preben Mortensen flytter til Sjælland næste år, og kunne se frem til at måtte melde afbud de   næste 2 gange, så derfor udtræder han. Han takkede forsamlingen for de mange gode oplevelser.

Ad   4: Den nye tipsbroder Aksel Lorentzen blev behørigt budt velkommen i De 29

Ad   5: Steen berettede omkring deres tips. Der var pæne gevinster fra sidste generalforsamling, og i alt havde Steen og Jørgen vundet 8759, hvilket bringer dem op på 3. pladsen.

Ad   6: Førertrøjerne sidder stadig hvor de sidder! Det fik Kresten op af stolen - Nyd den sidste gang i har dem på!!!!!!


Da de første 6 punkter var hurtigt overståede udsatte ordstyrer Mogens K. Mortensen spisningen, men indlagde en rygepause på 10 minutter


Pausen gjorde at forsamlingen havde lidt svært ved at finde sine pladser og få ro over sig, så i mangel af klokken udbrød ordstyreren et ordentligt HOOW og så kunne vi starte punkt 7


Ad   7: Tips. Indeling af 4 hold som afgav 5 tips hver

Ad   8: Til events forslog Niels Speedway på Ellingbanen. Han arbejder videre med priser mm

            Brogaard foreslog Gocart på Faurholtbanen ved Ikast. Han arbejder videre med priser mm

            Alf foreslog Motorvejsindvielse - gå eller løbe

            Resenbrohuset - 30 års jubilæum 25.10 - Fælles tilmelding?


            Alle forslag blev positivt modtaget. Der er noget til føllene at arbejde videre med


Ad    9: Alt Hansen og Erik Jensen valgtes

Ad  10: Fredag den 13. marts 2015 kl. 19 i Resenbrohuset

Ad  11: Henning Hansen trækker sig fra venteliste og Mogens Hansen er eneste tilbageGeneralforsamling nr. 35 i Tipsklubben de 29

afholdt i Resenbrohuset

den 14.03.2014 kl. 19.00


Afbud fra: Niels, Lars, Carl-Erik og Keld

Dagsorden:

1.  Velkomst ved Jørgen og Steen

2.  Valg af ordstyrer samt referent

3.  Beretning ved Niels og Jan

4.  Uddeling af førertrøjer

5.  Evaluering af håndboldtur til Herning

Spisning og rygepause

6.  Tips

7.  Forslag til events

8.  Valg af føl

9.  Næste møde

10. Eventuelt


 

ad  1: Steen bød velkommen til et pænt fremmøde. Der stod en øl på bordet skænket af Bent i anledning af hans 50 års fødselsdag.

ad  2: Mogens og Preben M. blev valgt

Ad 3. Jan fremlagde beretningen. Der var blevet gamblet hårdt for at nå frem til en ekstraordinær generalforsamling. Man fejlede desværre, og lottotallene samarbejdede heller ikke,  så det mundtlige regnskab viste et overskud på kr. 3.730,- som dog blev godkendt af forsamlingen.

ad  4: Førertrøjernen blev siddende og Jan gav en omgang grundet det mindre gode netop fremlagte resultat.

ad  5: Steen roste JJ Events eminente arrangement og den blev ledsaget af forsamlingens højlydte applaus.

ad  6: Vi blev opdelt i 5 grupper som fik hver kr. 100,- til at tippe for.   

ad  7: Der blev foreslået: a)en cykeltur til Troldhøj (den beskedne formueforøgelse taget i betragtning). b)Tommy(dagens madmand) tilbyder arr. hos ham hvor vi kan få tips til madlavning – det kunne evt. være stedet for næste generalforsamling eller en sommergrillaften. c)samles til en evt. SIF-oprykningskamp. d)storskærm-VM-fodbold-arr. d)put-and –take fisketur.

ad  8: Kresten og Karsten B. blev valgt.   

ad 9: Næste generalforsamling er fastsat til fredag den 12. september 2014.

ad 10: Svend gav en omgang i anledning af hans 70 års fødselsdag – han kom endvidere med et alternativ til at 5 grupper laver hver deres tipning,  nemlig at de afleverer hver 2 forslag til tipperne - men det mødte ikke opbakning. Kim slog på tromme for ajourføring af klubtøj – vi skal blot henvende os til ham. 
Generalforsamling nr. 34 13. september 2013


Afholdt i Resenbrohuset


Fraværende: Svend Kristensen, Keld Mortensen, Preben Mortensen, Søren Sølvsten, Preben Niebuhr, Hardy Pedersen, Peder Sørensen, Niels Borgvardt og Bent Borgvardt


  1. Velkomst ved Jan og Niels


  2. Valg af ordstyrer og referent


  3. Tipsberetning ved Brian og Claus (regnskab)


  4. Allan Andersen er på "BANEN"


  5. Uddeling af de gule førertrøjer


Spisning samt en god rygepause


  6. Madordning i "Børnehaven"


  7. Hjælp til de (evige) tipsmestre....


  8. Evt. vinterarrangement  ved JJ Event


  9. Valg af nye "føl"


10. Eventuelt


 


ad  1) Jan bød velkommen til "DE 20" idet der var et meget stort antal fraværende!


ad  2) Carl-Erik Larsen valgt til ordstyrer og Allan S. Andersen til referent


ad  3) Brian fremlagde tippernes regnskab med samlede gevinster på 3.541 kr. og et overskud på 236 kr på sidste generalforsamling


ad  4) Allan S. Andersen berettede om en henvendelse fra Gloryteam (transferfury.com) om invitation til managerspil. Der uddeltes      skriftligt materiale til de fremmødte omkring managerspil mm. Det aftaltes at interesserede senest fredag den 20. september skal sende mail til Allan, som så formidler det videre forløb.


ad  5) Førertrøjerne er som skruet på til de evige tipsmestre. Trøjerne er dog blev lidt lysegule med årene


ad  6) Jan havde filosoferet lidt over tipsklubbens "madordning". Tiderne har ændret sig. Hvor der før var mange som blev længe efter generalforsamlingens ophør og først gik hjem hen på morgenstunden, så er tendensen nu at mange går omkring midnat. Derfor havde Jan og Niels sløjfet natmaden. Tidligere fik vi også "kun" 3 stykker smørrebrød, hvor der nu serveres et større måltid. Til denne generalforsamling - stegt flæsk og persillesovs - og der var rigeligt!! Forsamlingen var enige i Jans betragtninger og det blev vedtaget, at det var op til føllene at beslutte maden.


ad  7) Forsamlingen blev opdelt i 4 mandsgrupper som sørgede for 3 kampe ligepå til en "hund" som hjælp til tipperne.


ad  8) JJ Event fremlagde et forslag om en håndboldtur til næste år. Mellemrunde i Herning med sikker? dansk deltagelse i den en af 2 kampe. Der var stor tilslutning til turen, og der blev besluttet at der gives et tilskud på 500 kr pr. medlem. Prisen med alt inklusive vil være 880 kr.


ad  9) Jørgen Sørensen og Steen Thomasen valgtes til nye "føl"


ad 10) Næste generalforsamling 14.03.2014 kl. 19 i Resenbrohuset


 


Generalforsamling nr. 33 15.03.2013


Afholdt i Resenbrohuset


Fraværende: Henrik Jensen, Svend Kristensen og Ole Klausen


Dagsorden:


1.  Valg af dirigent


2.  Valg af referent   


3.  Leje af Cafe


4.  Spareklubben (Henrik Jensen)


5.  Beretning og regnskab (Mogens og Allan)


Spisning


6.  Tips


7.  Valg af føl


8.  Forslag af arrangementer


9.  Næste møde


10. Eventuelt


Natmad


 


ad  1: Carl-Erik  blev valgt.


ad  2: Preben M. blev valgt


Ad 3. Det blev vedtaget at leje af cafe kr. 30,- lægges oven i tipsgebyr kr. 286,-,  i alt kr. 316,- som alle medlemmer fremover betaler uanset om de deltager i generalforsamlingen.


ad  4: Henrik havde bedt hans bror Preben N. berette om en for lille interesse for spareklubben. De to brødre laver dog deres egen klub hvor man er velkommen til at tilmelde sig.


ad  5: Mogens og Allan berettede at tipspengene blev brugt på Oddset og alm. Tips. Resultatet var på kr. 5.691,- og gav en ikke ringe 7. plads på hitlisten.


ad  6: Vi blev opdelt i grupper som de nye tippere tildelte kr. 100,- til at oddse for.   


ad  7: Jan og Niels blev valgt til føl.


ad  8: Som arrangement blev foreslået en tur til Gårdbutikken hvor Alf har sit daglige virke. Der vil være vin- og ølsmagning og foredrag om 1-mands betjent landbrug. Der vil være et gebyr på kr. 150,- pr. person. Alf vil prøve at finde en fredag aften og vi kan invitere ledsager med.   


ad 9: Næste generalforsamling er fastsat til fredag den 13. september 2013.


ad 10: Der var ingen der ønskede ordet (spisning  var forsinket men nu ventede Pariserbøffen i baggrunden). 


 


Generalforsamling nr.32 14.09.2012


Afholdt i Resenbrohuset


Fraværende: Keld Mortensen, Ole Clausen, Svend Kristensen og Niels Borgvardt


Dagsorden:


1.  Valg af dirigent og referent


2.  Beretning ved de to tippere Bent og John


3.  Fremlægning af regnskab  ved Bent og John


4.  Lokale til afholdelse af generalforsamlingen


5.  Indkomne forslag


     a) Vedtægtsændring


6.  Evaluering af fodboldtur til Hamburg


7.  Tip 12


8.  Valg af føl


9.   Forslag til arrangementer


10. Næste møde


11. Evt.                 


12. Spisning


 


ad  1: Carl-Erik og Preben M. blev valgt.


ad  2: Bent fortalte om hvordan de havde brugt tipspengene, nemlig  på 3 af 5, 2 af 5 og Lotto.


Ad 3. Bent fortsatte med regnskabet som gav gevinster på 1.793,- + 74,-, i alt kr. 1.867,-


ad  4: Mogens fortalte at det koster penge at bruge Cafeen i Resenbrohuset – ikke  fordi han er kommet i husets bestyrelse – men sådan er det nu og føllene kan alternativt vælge at bruge f.eks. egen dagligstue til Generalforsamlingen hvis de vil undgå at betale kr 800,- som det koster at leje Cafeen.


ad  5: Der var indkommet et forslag om at mindst 3 stillere fremover skal sige god for et foreslået emne til ventelisten. Begrundelsen: herved undgår man at et ”uheldigt element” kommer i  klubben blot fordi der mangler andre emner til ventelisten. Forslaget blev vedtaget af den beslutningsdygtige forsamling.


ad  6: Der var igen ros til JJ Events for en oplevelsesrig  tur i fint vejr. Der var selvfølgelig også lidt beklagelse: Man kunne ønske sig flere mål til Danmark, at bussen var opdelt i rolig/urolig område og at der var mulighed for varm glühwein på stadion.   


ad  7: Forsamlingen fik udleveret en seddel med de kampe som er med på Tip 12 den efterfølgende weekend. Medlemmerne udfyldte sedlerne med deres bud og afleverede til de nye tippere der vil bruge buddene til at lave en systemkupon som vi kan se på hjemmesiden.


ad  8: Valgt blev Brian Bräuner og Claus Madsen.


ad  9: Forsamlingen sagde ok til at den evt. selv skal ryste op med penge til et arrangement. Der blev foreslået Live fra Bremen – BSV mod Kolding  – Føllene finder 3 turforslag sammen med JJ Events som der kan stemmes om via nettet – Julemærkemarch – serie 3 kamp i Resenbro – tidligere fremsatte forslag om fisketur og landbrugspræsentation.   


ad 10: Næste generalforsamling er fastsat til fredag den 15. marts 2013.


ad 11: Tipper Bent roste Jan for at bidrage mest da hans team vandt kr. 175,- ved tipningen på generalforsamlingen i marts.


Ad 12: 2 stk. kæmpesmørrebrød og specialøl. Biksemad  med bernaissesauce til natmad. 


 


Generalforsamling nr.31 16.03.2012


Afholdt i Resenbrohuset


Fraværende: Carl Erik Larsen, Hardy Pedersen, Erik Jensen, Karsten Laugesen og Gert Keldsen (udmeldt)


Særligt traktement: Ved kokkeelev Andreas Mortensen – hvis du ikke kan huske hvad det var du spiste findes beskrivelse i dette referat eller på klubbens hjemmeside.


Dagsorden:


1.  Valg af dirigent og referent


2.  Beretning ved Tipper Lars Sørensen og Tipper Karsten Laugesen


3.  Fremlægning af regnskab  RP (rygepause)


4.  Takt og tone


5.  Fodboldtur ved JJ               RP


6.  Venteliste


7. 


8.  Oddset                                 RP


9.   Forslag til arrangementer


10. Valg af føl


11. Evt.                                     RP


 


ad  1: Preben N. og Preben M. blev valgt.


ad  2: Lars Sørensen fremlagde beretning og regnskab.


ad  3: Regnskabet viser gevinster på kr. 2.281,- indhentet via spil på Lotto. Gert Keldsen havde ved regnskabsaflæggelse endnu ikke indbetalt tipspenge kr. 280,- som derfor efter inddrivelse (modregning) overgår til de nye tippere.


ad  4: Emma Gad var fremme: trykke hånd ved ankomst/afgang – respektere hinanden – tale ordentligt og endnu engang stor ros til hjemmesiden som hurtig opdateres og har mange nyttige informationer.


ad  5: Jan redegjorde for anskaffelse af 75 billetter. Der er stor efterspørgsel og derfor skal vi tilmelde og indbetale inden den 1. april 2012 i.h.t. særskilt mail. Klubben giver kr. 500,- i tilskud som udbetales til klubmedlemmer, såvel deltagere som ikke deltagere ved næste generalforsamling.


ad  6: Følgende navne blev foreslået: Henning Hansen, Anders Holmbo, Aksel Lorentsen, Carsten Brogaard, Mogens Hansen og Johnny Jensen. Der blev afholdt hemmelig afstemning og følgende 4 navne fik flest stemmer:


Carsten Brogaard(8) - indtræder i stedet for Gert Keldsen, Aksel Lorentsen(5), Mogens Hansen(4), Henning Hansen(3). 


ad  7: Her kan nævnes at næste generalforsamling er fredag den 14.09.12.


ad  8: Generalforsamlingsdeltagerne blev opdelt i 6 teams som hver fik kr. 100,- til at spille Oddset for.


ad  9: Landbrugspræsentation v/Alf Hansen, Fisketur v/Bent Borgvardt, Fabriksrundtur v/Niels Borgvardt.   


ad 10: Allan Andersen og Mogens Mortensen blev valgt og de lovede at ville overtage gule trøjer.


ad 11: Der blev foreslået whisky og cognac som del af kommende traktement. Hvis der er interesse vil Henrik Jensen administrere opsparing til et evt. større arrangement – skal med som et punkt på generalforsamling hvis noget skal vedtages. 


 


Generalforsamling Nr. 30 16.09.2011


Afholdt i Resenbrohuset


Fraværende: Søren Sølvsten, Ole Klausen, Peder Sørensen, Klaus Madsen, Svend Kristensen og Gert Keldsen


Dagsorden:


   1.  Velkommen


   2.  Valg af dirigent


   3.  Valg af referent


   4.  Regnskab v/Henrik Jensen og Søren Sølvsten


   5.  Valg af nye føl


   6.  Tips dyst, Vi skal hjælpes!!


   7.  Venteliste


   8.  Nye arrangementer???


   9.  Næste møde


10.  Evt.


 


ad  1:  Føllene bød velkommen


ad  2:  Carl Erik blev valgt


ad  3:  Preben M blev valgt


ad  4:  Regnskab blev fremlagt af Henrik - herunder resultat af tipningen ved sidste generalforsamling hvor 5 grupper hver fik 300 kr at tippe for. Det gav hhv. kr. 0 kr. 21. kr. 95 og kr. 197 og endelig


          en gruppe med overskud 628 kr. Godt gået Alf, Erik og 2 x Gert. Henrik og Sørens gevinsthøst på 6.056 blev bl.a. hentet på amerikansk rugby og basketball.


ad  5:  Bent og John blev valgt


ad  6:  Punktet udgik. I stedet var der rygepause ude i det fri


ad  7:  Kresten Karlsen træder ind i stedet for Lars J. som skænkede sit tilgodehavende til klubben og gav en omgang øl oveni. Forslag til ny venteliste tages op på næste generalforsamling.


ad  8:  Forslag fra føllene at arbejde med i kompagni med Jan: Besøg på rådhuset - BSV kamp i Aarhus i jan12 (hvis de går videre) - BSV kamp i Berlin i feb12 med/uden overnatning -SIF-kamp med


          lounge osv. - SIF kamp på udebane med supportbus osv. - Arrangement med god mad og vin.


ad  9:  Næste generalforsamling er den 16. marts 2012


ad10:  Ved mangel af klubtøj tager Kim gerne imod bestillinger. Der blev foreslået en ordning, hvor vi kan opspare beløb til større arrangementer. Henrik vil uddybe forslaget i en mail.


Generalforsamling nr. 29 18.03.2011


Afholdt i Resenbrohuset


Fraværende: Søren Sølvsten, Keld Mortensen, John Brødbæk og Preben Niebuhr


Dagsorden:


  1.  Velkommen


  2.  Valg af dirigent og referent


  3.  Velkommen til 2 nye medlemmer: Jørgen Sørensen og Brian Bräuner


  4. Regnskab v/Svend Kristensen og Carl-Erik Larsen


  5. Hvem kunne hjælpe og med hvad?


  6. Tips dyst, vi skal hjælpes!!!


  7. Mails?


  8. Evaluering af turen til Hamburg v/JJ


  9. Næste møde


10. Evt


 


ad  1: Henrik var ene om at byde velkommen idet  Søren havde fået et ferietilbud som han ikke kunne modstå.


ad  2: Carl Erik og Preben M. blev valgt.


ad  3: De nye medlemmer erstatter Allan Veng og Jørgen Bach som har valgt at udtræde af tipsklubben. Der var øl til generalforsamlingen fra nye medlemmer indvalgt ved denne og forrige generalforsamling, fra førerteamet o.s.v. (ingen nævnt – ingen glemt).


ad  4: Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.


ad  5: Henrik fortalte om resultatet af den tipning som foregik ved sidste generalforsamling. En gruppe kunne havde vundet over kr. 500,- hvis kuponen ellers var blevet rigtigt udfyldt – Henrik beklagede på gruppens vegne. 2 grupper vandt mindre beløb.


ad  6: Der blev igen uddelegeret tipning til generalforsamlingen. 5 hold fik hver kr 300,- at tippe for (kr 100 fra Henrik og Sørens pulje og  kr 200 fra Allan Veng som havde skænket sit tilgodehavende til klubben). Under dette punkt skal også nævnes at Allan A. og  Henrik  vil undersøge om man kan få en konto hos Tipstjenesten som kan bruges af flere.


ad  7: Vi får en tjek-mail fra Henrik i løbet af en uges tid for at se om der er hul igennem så kommunikation fremover evt. alene kan foregå via mail.


ad  8: Bussen var ikke fyldt op som beregnet, derfor underskud i regnskabet, men en SUPER tur og stor ros til JJ.


ad  9: Næste generalforsamling finder sted den 16. september 2011. Her kan det nævnes at Lars I-S og Karsten blev valgt som føl allerede ved generalforsamlingen i sep. 2010   


ad10: Kim orienterede om muligheder for køb af klubtøj. Gert Kristoffersen udtrykte irritation over at  lokalets rygeforbudsskilt ikke blev respekteret og det gav anledning til en følelsesladet debat hvor det var svært for dirigenten at opnå ro.  Der var tilsyneladende flertal for at der fremover holdes passende pauser så der kan ryges ude under åben himmel,  men det kunne ikke vedtages under punktet evt. Derfor udtrykte størstedelen af forsamlingen ønske om at det kom på dagsordenen ved næste generalforsamling.


 


Generalforsamling nr. 28 17. september 2010


Afholdt i Resenbrohuset


Fraværende: Hardy Pedersen, Ole Klausen, Gert Kristoffersen, Allan Veng, Gert Keldsen, Lars Jensen, Claus Madsen, Jørgen Bach, Frede Willumsen og Claus Jacobsen.


Dagsorden:


  1.  Velkomst ved Carl Erik og Svend


  2.  Valg af dirigent og referent


  3.  Beretning og regnskab ved John og Steen


  4. Uddeling af førertrøjer (hvem er det nu de sidder på!!)


  5. Valg af venteliste


  6. Dagens spil ved Steen


  7. Valg af nye føl


  8. Dato for næste generalforsamling


  9. Forslag til arrangementer (J.J. events opgave fra sidst.)


10. Evt.


 


ad  1: Velkomst og  oplæsning  af fraværende. Siden sidste generalforsamling er Erling Dencker afgået ved døden og  der blev holdt 1 min. stilhed. Som nyt medlem indtræder Alf Hansen.


ad  2: Carl Erik og Preben M. blev valgt.


ad  3: Regnskab blev fremlagt udvisende et flot tal for gevinster på 6.418 kr. Det blev antydet  at udbyttet af de 500 kr som blev uddelt til tipning for de fremmødte ved sidste Generalforsamling ikke bidrog væsentligt til det flotte resultat.


ad  4: Førertrøjer tilhører stadig Jan og Niels og de gav en omgang øl fordi det er 3. gang i træk. Her kan lige medtages at Alf gav 2 omgange – 1 fordi han blev optaget i klubben og 1 efter at han havde ordnet det økonomiske i forhold til klubbens formue. Gert Kristoffersen gav en omgang fra ferieadressen i Malaga.


ad  5: Der blev opstillet 6 kandidater til venteliste, hvoraf 4 skulle vælges. Valget faldt på: Erik Jensen, Jørgen Sørensen, Brian Bräuner og  Kresten Karlsen i nævnte rækkefølge og dermed er der lagt op til at Erik Jensen bliver nyt medlem fra næste generalforsamling hvor Frede har bebudet sin udtræden.


ad  6: Det gode initiativ fra sidste generalforsamling  blev gentaget og medlemmerne  opdelt  i  5 grupper som hver fik 100 kr at tippe for på weekendens ”Den Lange”.


ad  7: Henrik og Søren blev valgt som nye føl. Samtidig blev Lars I-S og Karsten valgt som føl ved næste generalforsamling.


ad  8: Næste generalforsamling er fredag den 18 marts 2011.


ad  9: Jan fik ordet på vegne af J.J. Events og der blev fremlagt flere gode forslag  til arrangementer:  VM i håndbold i Malmø den 14Jan2011 med bus og hotelovernatning til en pris af ca. 3.500 kr. og  Fodboldtur til Hamburg med tog og overnatning  på  sovesal. Arrangementet som vandt størst tilslutning var en fodboldtur til Hamburg - ikke med tog/sovesal  men med bus: Afgang Silkeborg ca 09:00 lørdag, den 27nov2010, kamp kl 15:30 mellem Hamburg SV og Stuttgart og hjemkomst i Silkeborg ca. 00:00 til en pris på ca. 800 kr for billet og transport forudsat at vi kan fylde en bus – altså er vi også  i selskab med ikke-medlemmer. Kim vil designe indbydelse og  Bent vil sørge for udsendelse - men reserver dagen allerede nu. 


ad10: Der bliver mulighed for at ajourføre tipstøjgarderoben. Bestillingsseddel udsendes sammen med fodboldindbydelse. Jan overbragte hilsen fra Erlings enke, Rita, i anledning af at vi havde vist opmærksomhed ved begravelsen. Erlings andel af tipsformuen vil blive overrakt Rita ved lejlighed. Der blev uddelt ros til hjemmesiden. Der blev spurgt hvad reglementeret påklædning er og vedtægterne siger: ”Medlemmerne skal være iklædt foreningens klubtøj” og det må tolkes som en eller flere beklædningsgenstande der viser klubbens bomærke.


 


 


 


Generalforsamling nr. 27  19. marts 2010


Dagsorden:


  1.  Velkomst ved John og Steen


  2.  Valg af dirigent og referent


  3.  Beretning og regnskab ved Ole og Claus


  4.  Uddeling af førertrøjer


  5.  Dagens spil


       Pause


  6.  Opfølgning på julearrangement ved John og Steen


  7.  Sommerarrangement (Le Mans)


  8.  Valg af nye føl


  9.  Dato for næste generalforsamling


10. Eventuelt


 


Ad  1: John bød velkommen og kunne berette at der var 9 afbud. Preben Mortensen, Gert Kristoffersen, Claus Madsen, Henrik Jensen, Hardy Pedersen, Kim Nielsen, Svend Kristensen, Carl-Erik Larsen og Nils Borgvardt


Ad  2: Mogens Mortensen valgt som dirigent og Allan S. Andersen valg som referent


Ad  3: Claus J gjorde rede for regnskabet. Ole og Claus J tilførte formuen godt 5500 kr som 19.3.2010 udgør 26.041 kr.  Gevinsterne bringer Ole og Claus J op i top 5.


Ad  4: Førertrøjerne sidder stadig på Nils og Jan.


Ad  5: John og Steen præsenterede de fremmødte for en lille ny opgave. Forsamlingen opdeltes i hold á 3 og 4. Opgaven gik ud på at spille for 100 kr. pr hold på oddset i weekenden 19.3 - 21.3. Det kom der efter referenten at dømme mange gode og frugtbare diskussioner ud af.. Godt initiativ var den almindelige reaktion.


Pausen sløjfes idet der var fut i generalforsamlingen godt hjulpet frem af dirigenten.


Ad  6: Der var kun 9 tilmeldte til julearrangement så derfor aflystes den


Ad  7: Der afholdes Le Mans sommerfest hos familien Veng 12. - 13. juni


Ad  8: Carl-Erik og Svend tilkendegav på sidste generalforsamling, at de gerne ville være føl, så de valgtes med stort bifald selv om ikke var blandt de fremmødte.


Ad  9: Næste generalforsamling afvikles i Resenbrohuset den 17. september 2010


Ad10: Eventuelt.. Under dette ikke beslutningsdygtige punkt dukker der vanligt gode ideer frem. Forsamlingen var enige om, at give JJ-Event en opgave, der gerne skulle udmunde i en udflugt til Nordbank Arena for at se Die Rothosen (Hamburger SV) mod ????? engang i efteråret.


 


Generalforsamling Nr. 26          11. september 2009 kl. 19.00 i Resenbrohuset


Dagsorden:


  1.  Velkomst ved Ole og Claus


  2.  Valg af dirigent og referent


  3.  Tipsberetning ved Niels og Gert


  4.  Fremlæggelse af regnskab


  5.  Uddeling af førertrøjer


  6.  Valg af nye føl


  7.  Evaluering af sommerarrangement (Le Mans)


  8.  Forslag til evt. julearrangement


  9.  Dato for næste generalforsamling


10.  Eventuelt


 


Som altid kan der købes øl og vand!


Evt. afbud senest søndag den 6/9-09 til


Ole Clausen - 86 85 36 27


Claus Jakobsen - 40 89 86 11


 


ad  1: Velkomst ved Claus og Ole oplæsning af afbudsliste  (Preben Mortensen, Preben Niebuhr og Peder Sørensen)


ad  2: Carl-Erik Larsen valgt som dirigent og Allan S. Andersen som referent


ad  3: Niels berettede om tipningen som havde givet et indkomst på 4.763 kr


ad  4: Generalforsamlingen sidste gang havde givet et pænt overskud  568 kr. Det skyldtes først og fremmest fordelagtige indkøb af de våde varer. Den samlede formue i klubben er nu på ca. 21.000    som står trygt placeret på millionærkonto.


ad  5: Førertrøjerne sidder som skruet fast på Jan Jakobsen og Niels Borgvardt!


ad  6: Det tog lidt tid inden 2 føl meldte sig: Steen Thomasen og John Brødbæk. Et par kvikke bemærkninger gjorde at forsamlingen og referenten noterede sig to "føl i svøb" til næste generalforsamling: Carl-Erik Larsen og Svend Kristensen.


ad  7: Der var evaluering af Le Mans arrangement hos Allan Veng. Der var stor ros og TAK til Familien Veng for et fornemt arrangement. Allan Veng kunne meddele, at der også næste år vil være Le Mans arrangement, hvilket forsamlingen kun kunne bakke op om. Der var lidt diskussion om det var et De29 arrangement eller ej. En bemærkning om at man kunne kigge i referatet fra sidste generalforsamling blev overhørt i diskussionen, men alle kunne kun være enige om, at det havde været en giga succes!!


Pause: I pausen fik Svend Kristensen lidt dårlig samvittighed over at have været fraværende 2 gange i træk, så han ville give en omgang. Der var ingen protester fra forsamlingen!!


ad  8: Forsamlingen var generelt enige om, at julearrangement er en god ting og bør være en tradition. Allan Veng vil godt, at det holdes hos ham, men der skal være nogen til at hjælpe specielt når nu også Le Mans afholdes hos ham. Da der kunne sættes en dato på meldte flere sig til at hjælpe:  Mogens Mortensen, Allan S. Andersen, Lars Ingerslev-Sørensen, Bent Borgvardt, Niels Borgvardt og Claus Jakobsen.


ad  9: For at tipsperioden kunne gå op i en højere enhed blev 12. marts foreslået, men vedtaget blev 19. marts efter anmodning fra "føl i svøb" Svend Kristensen.


ad10: Dirigenten gjorde som vanligt opmærksom på, at under dette punkt kan der IKKE vedtages noget, men ordet er frit. Det gav anledning til en del diskussion omkring vedtægterne. Der blev gjort opmærksom på, at ikke alle overholder vores vedtægter. Glemmer at betale tipspenge til tiden, udebliver uden afbud og mange afbud i træk. Referenten blev sat til at læse § 5 op fra vedtægterne. Der blev gjort opmærksom på, at alt vedrørende vores klub er at finde på hjemmesiden, og at man opfordres til at stille forslag til næste generalforsamling, hvis man ønsker ændringer i f.eks vedtægter. Generalforsamlingen afsluttedes med at Svend Kristensen fortalte vittigheder fra hans store "lager".


 


 


Generalforsamling 13.03.2009


Afholdt i Resenbrohuset


Afbud:  Søren Sølvsten, Allan Veng, Svend Kristensen, John Brødbæk, Erling Dencker, Jørgen Bach og Karsten Laugesen.


Dagsorden:


  1.  Velkomst ved Gert og Niels


  2.  Valg af dirigent og referent


  3.  Små sjove jokes


  4. Tipsberetning v/Bent og Henrik


  5. Gennemgang af regnskab


  6. Uddeling af førertrøjer


  7. Forslag til evt. arrangement


  8. Valg af nye føl


  9. Dato for ny generalforsamling


10. Eventuelt


 


ad  1: Velkomst og  oplæsning  af afbud.


ad  2: Carl Erik og Preben M. valgt.


ad  3: Der var jokes fra dirigent og værter.


ad  4: Henrik fremviste formular som bliver brugt når gevinst er så stor at den skal udbetales via bank – det er vist ikke set før. Henrik fortalte også at den faste lotto-kupn spillede godt,  men det blev dog  ”kun” til en 2. plads på hitlisten. Alt i alt ganske godt gået og nu er der 2 spillerteams der i klubbens historie har scoret mere end indsatsen.


ad  5: Regnskab blev godkendt


ad  6: Førertrøjerne blev ikke fravristet Jan og Niels.


ad  7: Le Mans på storskærm/Grillstegt pattegris hos Allan V. - ikke nødvendigvis i 24 timer men som et ”komme/ gå” – arrangement  hvor der også kan forekomme mandlige deltagere som ikke er medlem af tipsklubben. Fodboldgolf i Sebstrup med spisning. Generalforsamlingsfornyelse med varm mad/vin som alternativ til nuværende traktement (økonomiramme  kr. 500,00 plus 150,00 pr. deltager). Det var hvad føllene fik af inspiration til at arbejde videre med i det kommende halvår.


ad  8: Ole og Claus J. blev valgt som føl.


ad  9: Fredag den 11. September 2009 mødes vi til generalforsamling igen.


ad10: Her kan nævnes at det var Allan A. der fremsatte det revolutionerende forslag om at ændre på generalforsamlingstraktement  og han motiverede det med at medlemmernes gennemsnitsalder er stigende og man tåler ikke så mange øller/små skarpe/sene nattetimer  som man gjorde engang – hvilket en stor del af forsamlingen var enig i.


 


Generalforsamling 12.09.2008


Afholdt i Resenbrohuset


Afbud: Carl-Erik Larsen, Søren Sølvsten, Allan Veng, Kim Nielsen, Svend Kristensen, Lars Sørensen, John Brødbæk, Keld Mortensen, Claus Madsen, Preben Mortensen


Dagsorden:


  1.  Velkomst ved Henrik og Bent


  2.  Valg af dirigent og referent


  3.  Tips


  4. Fremlæggelse af regnskab v/Muggi og Hardy


  5. Uddeling af førertrøjer


  6. Næste generalforsamling


  7. Julearrangement


  8. Valg af føl


  9. Venteliste


10. Eventuelt


 


ad  1: Velkomst og den ret store afbudsliste nævnes


ad  2: Gert Kristoffersen og Allan S. Andersen vælges


ad  3: Tipskupon på fodbold + ishockey


ad  4: Mogens fremlægger regnskab med gevinster på kr 3561 og en formue på kr. 5593. Under dette punkt fremlægger Jan Jakobsen en opgørelse fra speedwayturen til Parken. 400 kr i overskud som tilgår kassebeholdningen.


ad  5: Førertrøjerne sidder stadig godt på Jan Jakobsen og Niels Borgvardt


ad  6: Næste generalforsamling er fredag den 13. marts 2009


ad  7: Julearrangement. A. Veng vil godt lægge lokaliteter til arrangementet. Henrik og Bent sender dato ud. Skaffer træer til rimelige priser


ad  8: Gert Keldsen og Niels Borgvardt vælges som nye føl


ad  9: Alf Hansen og Peter Hansen er stadig på ventelisten (Peter er flyttet til Haderslev. Spørges om han stadig er interesseret i placeringen


ad10: Der blev oplæst meget sjofle historier fra diverse mobiltelefoner. Henrik fremlagde status for mulibaneprojektet og at der stadig mangler en del penge til projektet. Der var opfordringer til at støtte projektet fra De29. Det affødte en del diskussion for og imod. Der kan tegnes personlige "aktier" hvis man ønsker..


Generalforsamling 14.03.2008


Afholdt i Resenbrohuset


Afbud: Preben Mortensen, Erling Dencker, Claus Jacobsen, Preben Niebuhr, Karsten Laugesen, John Brødbæk


Dagsorden:


  1. Velkomst ved Hardy og Mogens


  2. Valg af dirigent og referent


  3. Fredagstips


  4. Tipsberetning v/Gert og Keld


  5. Uddeling af førertrøjer


  6. Gennemgang af regnskab


  7. Forslag til evt. arrangement


  8. Valg af føl


  9. Dato for ny generalforsamling


10.Evt.


 


Ad  1:  Velkomst og en særlig velkomst til Allan A som har været ramt af sygdom. Det udløser en omgang fra samme


Ad  2:  Dirigent Carl- Erik og referent Allan A


Ad  3: Fredagstips. Hardy giver oplæg. 5 kr pr. række på ishockey, Schweiz, fransk 2. div op til 10 rækker


Ad 4:  Gevinster på 3.421. Frede og Erling sidste års vindere af fredagstips. Udbetales..


Ad 5:  Niels og JJ er stadig i den gule trøje


Ad 6:  Keld gennemgår regnskab med kommentar til punkterne. Gert redegør for boksning (med speciel hilsen til Kim) og diverse gaver som er givet.


Ad 7: Arrangement: Vedtages at vi tager i Parken 14. juni til Speedway. JJ, Hardy og Mogens arrangerer. Vi "tømmer kassen" 500 pr pr medlem og må invitere een person med samt at bussen forsøges fyldt. Ikke medlemmer betaler fuld pris. Øl og vand med i prisen. Ventelisten inviteres..


Ad 8: En del diskussion omkring forslag fra sidste generalforsamling omkring føl/tippere arrangementer. Konklusion, det er ikke noget problem indtil videre, så længe der er nogen som melder sig. Til næste generalforsamling tages julearrangement op med afvikling hos Allan Veng.


Bent og Henrik vælges som føl


Ad 9: 12. september 2008 er dato for næste generalforsamling


Ad10:evt. Svend giver Mogens en påskekylling, rap rap rap


Henrik orienterer omkring multibane til Idrætsforeningen...


 


Referat fra generalforsamling, fredag den 21. september 2007 kl. 19.00 i Resenbrohuset

 

 

 

5 medlemmer havde meldt afbud: Allan A, Allan V, Peder S, Jørgen B, og Gert Ke..

 

 

 

Dagsorden:


  1. Velkomst v/Gert og Keld


  2. Valg af dirigent


  3. Fredagstips


  4. Tipsberetning v/Allan V og Lars S


  5. Uddeling af førertrøjer


  6. Gennemgang af regnskab


  7. Forslag til evt. arrangement


  8. Valg af nye føl


  9. Dato for ny generalforsamling


10. Evt.


Ad:


  1. Der blev budt velkommen og meddelt afbud fra ovenstående medlemmer


  2. Carl-Erik og Preben M blev valgt som dirigent/referent


  3. Fredagstips gik ud på at tippe resultatet på 2 håndboldkampe og 1 ishockeykamp for en pris af kr. 5,-. Der


     blev fundet 3 vindere.


  4. Lars S fremlagde tipsresultatet der bragte ham og Allan V ind på en 18. plads


  5. Niels og Jan sidder fortsat solidt på førertrøjerne


  6. Keld gennemgik regnskab og kunne oplyse at saldoen på millionærkontoen er kr. 12.625,54


  7. Der er optræk til boksekamp i starten af november med Kessler som deltager. Forsamlingen bakkede op om


     et arrangement med fladskærm, evt. i Resenbrohuset - hvis signalerne kan hentes ned hertil. Føllene og


     tipperne vil undersøge sagen.             


  8. Mogens og Hardy blev valgt som føl. Forinden var der debat om man kunne opdele valget så der var et


     valg af føl og et valg af tippere - herved kunne man opfylde evt. medlemsønsker om kun at være føl


     men ikke tipper og omvendt. Debatten endte med at der evt. kan stilles forslag op til næste general-


     forsamling.


  9. Næste generalforsamling blev fastsat til fredag, den 14.03.08


10. Vittigheder som ikke tåler gengivelse her - blev løbende fyret af mellem punkterne. Afbudsramte Allan A.


     gav en omgang via Kim.

 

Referat fra Generalforsamling, fredag den 23. marts 2007 kl. 19.00 i Resenbrohuset.

 

4 medlemmer havde meldt afbud: Bent, Preben N, Lars J, og John


Dagsorden:

 

 

 

   1. Velkomst


      2. Valg af referent


   3. Aflæggelse af regnskab v. Svend og Allan A


   4. Valg af nye "føl"


   5. Opdatering af adresselisten


   6. Ventelisten

 

   7. Hjemmeside - orientering v. Allan


   8. Indkomne forslag (evt. arrangementer)


   9. Fastlæggelse af næste generalforsamling


10. Evt.

 

 

 

Ad:


   1. Forsamlingen blev budt velkommen af Lars S. og Allan V. - en særlig velkomst idet klubben bliver 10 år inden næste generalforsamling, nemlig    den 04.04.07.


   2. Carl Erik og Preben M blev valgt som dirigent/referent. Dirigenten var særlig livlig denne aften med saftige anekdoter og lign.


   3. Svend og Allan A redegjorde for regnskabet og resultatet skaffede dem en flot 2. plads på hitlisten.


   4. Keld og Gert Kr. blev valgt som føl.


   5. Husk at give Allan A besked hvis du får ændringer til din mailadr. og/eller postadresse.


   6. Alf Hansen og Peter Hansen er registreret på ventelisten


   7. Allan A fortalte om hjemmesiden som senest er opdateret med billeder fra turen til Flensburg. Der kommer måske fornyelser i anledning af klubbens 10 års jubilæum. Forsamlingen roste hjemmesiden og der kunne berettes om personer udenfor forsamlingen som er blevet imponeret af at læse hjemmesiden. tilskuere.

 

 

 

   8. Keld fortalte om betingelserne der er knyttet til klubbens millionærkonto (gebyrer, opsigelse af beløb mv). Forsamlingen enedes om at fortsætte millionærkontoen på gældende betingelser og samtidig være obs på evt. bedre alternativer til anbringelse af klubbens formue. Forsamlingen udtrykte tilfredshed med seneste 2 arrangementer og viste interesse for mere af samme skuffe.


   9. Næste generalforsamling blev fastsat til fredag den 21.09.07.


10. Jan Paulsen, som er reservetræner hos Flensburg/Handewitt giver foredrag hos RUIF - også tipsklubmedlemmer er velkomne mod betaling af et mindre beløb. DEr blev også orienteret om en vigtig håndboldkamp i Resenbrohallen den efterfølgende søndag - hvor det ville være godt med mange

 

 

 

Referat fra Generalforsamling, fredag den 22. september 2006 kl. 19.00 i Resenbrohuset


6 medlemmer havde meldt afbud: Allan V, Søren, Peder, Claus John og Karsten


2 medlemmer havde meldt forsinket ankomst: Jørgen og Gert K


1 medlem er udtrådt: Preben Nielsen og et nyt indtrådt: Gert Kjeldsen


 


Dagsorden:


  1. Velkomst ved Svend og Allan


  2. Valg af dirigent og referent


  3. Tipsberetning v/Niels og Jan


  4. Uddeling af førertrøjer


  5. Opdatering af adresselister, e-mails mm


  6. Forslag om forhøjelse af tipsbeløb fra kr. 260 til  kr. 286


  7. Vinterarrangement, Håndbold Flensburg/Handewitt


  8. Fastsættelse af ny generalforsamlingsdato


  9. Valg af nye føl


10. Evt.


Ad:


  1. Forsamlingen blev budt velkommen - en særlig velkomst til det nye medlem, Gert Kjeldsen


  2. Carl-Erik og Preben M blev valgt som dirigent/referant


  3. Niels og Jan redegjorde for tipningen og resultatet bragte dem på toppen af hitlisten ved en samlet gevinstsum på kr. 11.068 - opnået primært ved brug af Oddset.


  4. Steen afgav godvilligt den gule førertrøje - mon ikke John vil gøre det samme.


  5. En opdateringsliste gik rundt i forsamlingen.


  6. Forslag til forhøjelse blev motiveret ved større pris for Lottotipning og forsamlingen vedtog forhøjelsen.


  7. Stor interesse for det foreslåede vinterarrangement og føllene går i gang med at stable noget på benene med bistand fra Jan.


  8. Ny generalforsamlingsdato er fredag den 23.03.07 - året hvor vi i april kan markere klubbens 10 års jubilæum. Det blev fastslået at føllene altid er ansvarlig for bestilling af lokaler til en generalforsamling.


  9. Lars S og Allan V blev valgt som føl - Claus M og Ole tilbyder sig som føl efter næste generalforsamling.


10. Referat fra sidste generalforsamling er ikke ankommet til Allan A. og referenten blev bedt om at gensende det til enten klitten@post.tele.dk eller asabayern@web.de. Gert K gav en omgang grundet den forsinkede ankomst. Forsamlingen sagde ja til kreering af to nye førertrøjer (polkaprikkede


Referat fra Generalforsamling, fredag den 17. marts 2006 kl. 19.00 i Resenbrohuset


10 medlemmer havde meldt afbud og 3 mødte op senere på aftenen.


 


Dagsorden:


  1. Velkomst v/Jan og Niels


  2. Valg af dirigent


  3. Tipsberetning v/Kim & Preben


  4. Uddeling af førertrøjer (ahhh "kolde")


  5. Gennemgang af regnskab


  6. Seriøs snak om nyt tøj


  7. Forslag til evt. sommerarrangement


  8. Opbakning til arrangementer


  9. Valg af nye føl


10. Evt.


Ad:


  1. Føllene sagde tak for sidst og forsamlingen var enig om at det var en udmærket ishockeytur vi havde i januar.


  2. Carl-Erik og Preben M. blev valgt som dirigent/referant (førstnævnte blev tilkaldt via tlf. (uret derhjemme var gået i stå)).


  3. Kim og Preben Niebuhr redegjorde for tipningen som bragte dem på en 5. plads i tipsstatistikken. Økonomien ved sidste generalforsamling viste et underskud på kr. 422,50 som Kim hidtil har lagt ud. Jan og Niels redegjorde for økonomien i ishockeyturen. 27 deltog til en pris på 728,70 pr. mand. Dette beløb skulle så i h.t. vedtægterne udbetales til Frede og Erling, men de havde besluttet at skænke beløbet til klubben/næste arrangement hvilket medførte en stor "applaus" fra forsamlingen.


  4. Steen og John sidder stadig stærkt på de gule trøjer og Steen var vært ved en omgang "kolde".


  5. Se punkt 3.


  6. Kim præsenterede ny "Tipsklubben de 29-profiltøjs-kollektion-2006"  bestående af Cap, T-shirt og Jakke som kan købes enkeltvis eller i et sæt til en favorabel pris. Bestilling skal foretages senest den 25. marts 06 enten ved at besøge Kim hjemme på adressen eller via mail: kn@bureau-1.dk eller på nødtelf 86 85 30 18. Levering fra adressen forventes at kunne foregå medio april 06.


  7. Efter at Carl-Erik, Niels og Svend havde fortalt historier/vitser gik forsamlingen tilbage til dagsordenen og der blev fremsat følgende forslag til sommerarrangement som føllene kan arbejde med: VM ved storskærm-fisketur-håndboldkamp i Flensburg (Handewitt).


  8. Niels udtalte at der er for megen ulejlighed med julearrangement sammenlignet med udbyttet. Allan V og andre foreslog en pause - men størstedelen af forsamlingen gik ind for at fortsætte traditionen og Allan V er derfor med på en "ommer" til jul.


  9. Allan V og Lars var villig til at lade sig vælge men først til september-generalforsamlingen og efter betænkningstid lod Allan A og Svend sig vælge til at være føl med virkning fra denne generalforsamling.


10. På spørgsmål fra Niels blev det bekræftet af forsamlingen at føllene aflægger regnskab til tipperne som aflægger totalregnskabet. Der var ros til Allan A for håndtering af vores hjemmeside. Der lød opfordringer til at bakke op om julearrangement. Næste generalforsamling er fastsat til fredag den 22. september 2006.


Tipsklubben de 29

 

Referat fra Generalforsamling, fredag den 09. september 2005 kl. 19.00 i Resenbrohuset.


Fraværende: Claus J., Jørgen, Carl Erik, Ole, John, Torben og Preben Nielsen.


 


Dagsorden:


  1 .Velkomst ved Kim og Preben Niebuhr


  2. Valg af dirigent/referent


  3. Konkurrence (mens vi er friske)


  4. Beretning v/ "tipsmester aspiranterne"


  5. Uddeling af førertrøjer


  6. Seriøs snak om "formuepleje"


  7. Valg af nye føl


  8. Forslag til vinterarrangement


  9. Venteliste


Evt.


Ad:


  1. Føllene opkrævede penge bød velkommen.


  2. Allan A. og Preben M. blev valgt. 


  3. Generalforsamlingen blev delt op i 2 hold som skulle konkurrere i boldbehandling i den tilstødende hal under kyndig ledelse af Kim og     Preben Niebuhr. På det vindende hold fik vi alle en flot rosette og det tabende hold tog stort set nederlaget pænt.


  4. Henrik og Bent redegjorde for periodens satsning (herunder på et nyt spil: Keno) og udbyttet heraf – Keld kunne fortælle at Millionærkontoen har givet en lille gevinst (kr. 200,-).


  5. Førertrøjen sidder uforandret på Steen og John og de der var øl til forsamlingen.


  6. Der var enighed om gratis tipning indtil formuen pr. mand er under kr. 300,- (formuen er p.t. kr. 992,20 pr. mand).


  7. Jan og Niels blev valgt under stor applaus.


  8. Ishockey i Herning og Julearrangement hos Allan V. blev foreslået af forsamlingen og det blev vel modtaget af føllene.


  9. Torben udtræder pr. denne generalforsamling og fra ventelisten indtræder Svend. Der er p.t. ikke behov for yderligere kandidater til ventelisten.


Næste generalforsamling er fredag den 17. marts 2006 og Kim blev opfordret til at komme med oplæg til nyt klubdress. 


 


Tipsklubben  de  29


 


Referat fra Generalforsamling, fredag den 11. marts 2005 kl. 19.00  i Resenbrohuset.


 


Fraværende: Allan V., Jan, Claus, Erling, Hardy, Søren, Niels, Frede og Jørgen


 


Dagsorden:


 


1.      Velkomst ved Bent og Henrik


2.      Valg af dirigent/referent


3.      Beretning v/”tipsmestrene”


4.      Uddeling af førertrøjer


5.       Vedtægtsændringsforslag v/Steen, Niels og Peder


6.        Valg af nye føl


7.      Forslag til sommerarrangement.


8.      Venteliste


9.      Tipskupon


10.  Evt.


 


Ad:


1.      Føllene bød velkommen


2.      Carl Erik og Preben M. blev valgt.


3.      Preben Nielsen aflagde beretning – tipspengene var satset på Lotto og Oddset med et resultat der sendte ham  og Carl Erik ind på en 14. plads i tipsstatistikken.


4.      Førertrøjerne er fortsat monteret på Steen og John.


5.      På udvalgets vegne fremlagde Steen nye vedtægter for Tipsklubben. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.


6.      Som nye føl blev valgt Preben Niebuhr og Kim.


 


I spisepausen underholdt Allan A. om Hjemmesiden – herunder udlevering af en liste over firmanavne som giver tilskud til klubben når vi handler med dem via internettet. På Hjemmesiden kan vi også finde billeder fra forgangne RUIF-fodbolddage.


 


7.      Følgende forslag til sommerarrangement blev fremsagt: Fisketur hos Jonas –Regattaarrangement-Fodboldturneringsarrangement – Deltage i Resenbro Sommerfest – Grill fest – ”spring over”. Føllene vurderer forslagene og ikke-medlemmer kan evt. også inviteres.                                                               


8.      Ventelisten er uforandret og kan ses på Hjemmesiden.


9.      Føllene havde arrangeret tipskupon med 5 kampe som blev afviklet under generalforsamlingen. Der var både gevinst til flest rigtige og færrest rigtige.


10.  Næste generalforsamling er fredag den 9. september 2005 og Peder reserverer lokale i Resenbrohuset. Også ved denne generalforsamlingen  blev evt-punktet brugt til en livlig debat om hvad der skal ske med klubbens formue: Fodbold VM næste år/mindre fodboldarrangement –for/imod at bruge formuen til tips. Der var enighed om at Føllene tager emnet op som et af de første punkter på dagsordenen der udsendes før næste generalforsamling.


Referat fra Generalforsamling, fredag den 24. september 2004 kl. 19.00 i Resenbrohuset.


Fraværende: Allan V, Jan, Claus, Mogens, Preben Niebuhr, Torben og Erling.


Dagsorden:


  1. Velkomst


  2. Valg af dirigent og referent


  3. Aflæggelse af regnskab v. Lars S. & Niels


  4. Valg af nye "føl"


  5. Opdatering af adresselisten


  6. Ventelisten


  7. Hjemmeside - orientering v. Allan A.


  8. Indkomne forslag (evt. arrangementer)


  9. Fastlæggelse af næste generalforsamling


10. Evt.


Ad:


  1. Føllene bød velkommen


  2. Carl-Erik og Preben M blev valgt.


  3. Lars S. og Niels redegjorde for regnskabet og susede ind på en 3de plads for hidtil bedste tipsresultat. Der var i perioden satset på mange ting- herunder en ODDSET-kupon som de IKKE selv havde udfyldt - misforståelser forekommer jo af og til.


  4. Henrik og Bent blev valgt.


  5. Der blev mulighed for at oplyse Post- og Emailadresser på et rundsendt papirark. Bent har også en - efter Krak - ajourført adresseliste m/labels og er som sædvanlig til tjeneste når noget skal sendes ud til medlemmerne.


  6. Venteliste er uforandret:


      1. Svend Kristensen


      2. Gerd Kjeldsen


      3. Alf Hansen


      4. Peter Hansen


- og der kan ikke optages nye på listen førend den er tom.


  7. Allan A. fortalte om 24000 besøg på hjemmesiden - kr. 200 - er brugt på vedligeholdelse. Tippernes midtvejsresultater kan indrapporteres og andre gode oplysninger/ideer kan altid mailes til Allan A.


  8. Forslaget om at spille Lotto via PBS blev trukket fordi det harmonerer ikke med træk på millionærkonto (opsigelse) og kravet til at oprindelige lottotal til fulde skal bruges. Føllene vil kigge på julearrangement og kontakter derfor Allan V.


  9. Dato for næste generalforsamling blev fastsat til fredag, den 11. marts 2005.


10. Først blev der affyret nogle vittigheder derefter kom spørgsmålet: Hvordan skal vi anvende foreningens formue. Følgende forslag var fremme: Dragebådssejllads, Gratis tipsrunde, Fodboldtur til Parken eller Hamborg, Arrangement i Jysk Musik og Teaterhus, Fisketur, Sport 2004 i Herning. Det endte med en diskussion om hvorvidt ikke deltagende i et arrangement skal kompenseres og konklusionen blev at vedtægterne skal tages op af et udvalg bestående af Steen, Allan A., Peder og Niels som vil forelægge ændringsforslag ved næste generalforsamling.


 


Tipsklubben  de  29


 


Referat fra Generalforsamling, fredag den 19.marts 2004 kl. 19.00  i ResenbroHuset.


 


Fraværende: Henrik og Jørgen


 


Dagsorden:


 


1.      Velkomst


2.      Valg af dirigent og referent


3.      Aflæggelse af regnskab v. Mogens og Hardy


4.      Valg af nye ”føl”


5.      Opdatering af adresselisten


6.        Ventelisten


7.      Hjemmeside – orientering v. Allan A.


8.      Indkomne forslag (evt. arrangementer)


9.      Fastlæggelse af næste generalforsamling


10.  Evt.


 


Ad:


1.      Lars S. og Niels bød velkommen


2.      Carl Erik og Preben M. blev valgt.


3.      Hardy og Mogens redegjorde for regnskabet og glædede sig over avancement fra bundplads til 3. plads på tipsstatistikken (dog figurerer Steen og John kun én gang ).


4.      Preben N. og Carl Erik blev valgt.


5.      Adresselisten er opdateret på hjemmesiden. Det blev besluttet at den også kunne udsendes sammen med referatet.  Men ved nærmere eftertanke udsendes referatet også ved opdatering på hjemmesiden !!!


6.      Venteliste er uforandret:


Svend Christensen


      Gert Keldsen


      Alf Hansen


      Peter Hansen


7.       Allan A. fortalte om baggrund for hjemmesidegebyr og erindrede om kodeordet der giver adgang til oplysninger , som kun har relevans for klubbens medlemmer. Allan mindede også om at vi kan sende bidrag til fidussiden.


8.      Bent fortalte om en mulighed på Jyllandsringen lørdag, den 14. august 2004 (SportsCarEvent)  hvor vi kan sælge øl/vand og lave arrangementer for børn. Herved kan vi foruden indbyrdes social samvær få en indtjening til disponering ved den kommende generalforsamling. Det blev besluttet at muligheden skal behandles i et udvalg bestående af Allan A., Gert og Bent.


Et andet forslag gælder Danmarks deltagelse i sommerens internationale fodboldturnering. Jan stiller gerne lokaler til rådighed  for en sammenkomst omkring storskærm. Føllene vil arbejde herpå med Kim og Allan A. som back-up. I tilfælde af at Danmark går videre vil  Allan V. stille lokaler til rådighed for endnu et arrangement.


9.      Næste generalforsamling er fastsat til  fredag, den 24. september 2004.                 


10.  Der blev snakket om at når der skal skaffes nyt klubtøj til nye medlemmer er der måske andre som kunne være interesseret i at udskifte klubtøj hvorved prisen også vil blive lavere.


Referat fra Generalforsamling, fredag den 19. september 2003 i Resenbrohuset.


 


Fraværende var:  Carl Erik, Peder S., Kim N., Claus M., Søren S., Preben Nielsen., Allan V. 


 


Dagsorden:


 


1.      Valg af dirigent og referent


2.      Matchen


3.      Beretning v/Steen og John


4.      Uddeling af førertrøjer


Pause


5.      Hvad skal pengene bruges til?


6.        Status Internet


7.      Valg af føl


8.      Næste generalforsamling, HVOR?


9.      Juleafslutning


10.  EVT.


 


Ad:


1.      Valgt blev Allan A. og Preben M.


2.       Generalforsamlingsdeltagerne fik mulighed for at tipse individuelt på  en fodboldkamp, der blev spillet mens generalforsamlingen stod på. 10kr. pr tip og 5 vindere blev fundet.


3.      Steen og John berettede at de havde sat sig 3 mål:


-         overskud på tipningen (blev ikke nået)


-         ikke lytte til eksperter (blev nået)


-         genvinde gule trøjer (blev nået med flot resultat på kr. 7.020,-)


4.      Gule førertrøjer til Steen og John som allernådigst gav de ”gamle” føl  lov til at bære deres gule trøjer resten af aftenen.


5.      Tipsklubben betaler tipspenge ved næste generalforsamling.


6.      Allan A. fortalte at klubbens Internet-hjemmeside stadig er gratis måske kan klubben endda komme til at tjene penge, nemlig på et partnerprogram med DTF Travel som vil give klubben provision når rejser  bestilles via hjemmesiden.


      Husk at skrive til Allan A. hvis du får ny E-mail-adr.


7.      Som nye føl blev valgt Lars S. og Niels


8.      Næste generalforsamling er fastsat til fredag, den 19.marts 2004 i ResenbroHuset. Jørgen foreslog at knytte en aktivitet til generalforsamlingen, f.eks. en badmintonturnering i Søhøjlandet. Andre kom på banen med forslag: Bowlingcenter, Go-cart. Generalforsamlingen vedtog at føllene bestemmer hvad der skal ske/hvad det må koste ved brug af sund fornuft men generalforsamlingen skal altid afsluttes i Resenbro, klubbens hjemsted jvfr. vedtægterne.


9.      Juleafslutning hos Allan V – hvis ok  – men der er ikke mulighed for at fælde juletræ i år. Jørgen var fortaler for at det er vigtigt med en aktivitet for børnene. Forsamlingen enedes igen om at føllene bestemmer.


10.  Mulighed for at yde et stykke arbejde på JyllandsRingen den 27-28 sept.03 til fordel for RUIF. Seddel - hvor interesserede kunne skrive sig på – gik rundt.


Tipsklubbens venteliste: Svend Kristensen, Gert Keldsen, Alf Hansen, Peter Hansen


 


De29


 


Referat fra generalforsamlingen afholdt hos Allan Veng fredag den 14/3-2003.


 


Afbud fra Keld Mortensen, Søren Sølvsten, Kasper Riis og Lars Andersen. De to sidstnævnte ønskede udtrædelse af Tipsklubben De 29. Indkaldt Niels Borgvardt fra ventelisten.


 


Dagsorden:


  1.  Valg af dirigent og referent


  2.  Velkommen til nyt medlem Claus Jacobsen


  3.  Beretning ved Peder og Preben M


  4.  Valg af nye lokaler til fremtidige generalforsamlinger


  5.  Uddeling af førertrøjer


Lille Pause


  6.  Skal der være sommerarrangement?


  7.  Valg af føl


  8.  Dato for næste generalforsamling


  9.  Optagelse af nyt medlem på venteliste?


10.  Eventuelt - update på vores hjemmeside www.tipsklubbende29.dk


 


Nuværende venteliste:


  1.  Niels Borgvardt


  2.  Preben Nielsen


 


Ad   1:  Steen Thomasen bød generalforsamlingen velkommen og uddelte en gave til Allan Veng fordi han i sidste øjeblik kunne lægge lokaler til.   


            Carl-Erik Larsen valgt til dirigent og Allan Andersen til referent.


Ad   2:  Velkomst til Claus Jacobsen og ligeledes til Niels Borgvardt.


Ad   3:  Beretning ved Peder og Preben M. De redegjorde for deres satsninger og deres målsætning med at slå Hardy og Mogens lykkedes.


Ad   4:  En del diskussion omkring fremtidige lokaler. Allan Veng tilbød at kunne lægge lokaler til een gang årligt. Resenbrohuset er stadig en


            mulighed, men skal vi være i den lille sal er det et problem, hvis der også er fest i huset i den store sal. Leje af den store sal var også på


            tale. Det blev besluttet at Peder Sørensen og Carl-Erik Larsen arbejder videre med muligheden for Resenbrohuset.


Ad  5:  Bent Borgvardt og Jan Jacobsen beholdt de gule førertrøjer


Ad  6:  Der var forslag om dragesejllads og storskærm til landskampen DK-Norge som et sommerarrangement, men det er op til føllene om


           der skal være et sommerarrangement.


Ad  7:  Der var opfordring til Hardy og Mogens til nye føl. De er blevet "moppet" for deres bundplacering nogle gange, og de modtog


           opfordringen uden modkandidater.


Ad  8:  Næste generalforsamling afholdes fredag den 19.september 2003 kl. 19.00


Ad  9:  I følge vedtægterne skulle en ny venteliste laves idet den nu er tømt. Allan Andersen indkalder Preben Nielsen til at træde ind i klubben.


           4 emner til ny venteliste blev nævnt og efter skriftlig afstemning valgtes:


           


           1. Svend Kristensen


           2. Gerd Keldsen


           3. Alf Hansen


           4. Peter Hansen


Ad10:  Allan Andersen fortalte om arbejdet med hjemmesiden og hvad der vil ske på siden i den kommende tid.


 


Generalforsamlingen var overstået på godt 1½ time hvorefter der som vanligt var hyggeligt samvær til ud på de små timer.


 


 


Tipsklubben de 29


Referat fra generalforsamling, fredag den 13. September 2002 i selskabslokalerne Rosen.


 


Fraværende var: Allan Veng, Gert Kristoffersen, Kim Nielsen, Ole Klausen, Frede Willumsen, Lars Andersen


Mogens Hansen (medlem nr. 1) havde meddelt Peter Sørensen, at han meldte sig ud og nr. 1 på ventelisten – Claus Jakobsen var indbudt, men kunne ikke desværre ikke deltage – men ville meget gerne være med. Peder sørger for det økonomiske med Mogens og Claus.


 


Dagsorden:


1.        Valg af dirigent og referent


2.        Beretning ved Bent og Jan


3.        Storskærms-fodboldkampreferat


4.        Uddeling af førertrøjer


5.        Hjemmeside på nettet


Pause


6.        Hvad skal pengene bruges til?


7.        Valg af føl


8.        Dato for næste generalforsamling


9.        Overraskelse


10.     Eventuelt


 


Ad. 1: Carl-Erik og Steen blev valgt.


Ad.2: Jan havde et længere meget selvudslettende indlæg, hvor konklusionen var, at han og Bent i al beskedenhed var blevet ”eksperter” i specielt golf, 1. Divisions fodbold og boksning, men han frarådede spil på superligakampe. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Det viste, at Jan og Bent havde vundet 4.925 kr. inkl.. 200 kr. i gevinst fra foreningens millionærkonto. Altså ny tipsrekord – FLOT – FLOT. Bent og Jan nævnte desuden, at de begge står til disposition med gode råd om spil for alle foreningens medlemmer.


Ad.3: Preben fortalte om det gennemførte sociale arrangement i juni i forbindelse med VM kampen mellem Danmark og England, hvor man fulgte kampen via storskærm på Silkeborg stadion. Der var indkaldt med kort varsel. 7 stk. medlemmer + ledsagere deltog. Konklusion: Dårligt resultat af kampen, men deltagerne havde haft en god dag.


Ad. 4: Med kys og kram fra Peder og Preben og klapsalver fra salen blev Jan og Bent iført førertrøjerne. Preben og Peder havde sørget for, at der via Kim var fremstillet 2 nye trøjer, som foreningen betaler.


Ad 5: Allan A. stillede forslag om etablering af foreningens egen internethjemmeside jfr. vedlagte forslag. Han nævnte, at det blev bestemt på sidste generalforsamling, at foreningen ikke skulle have en hjemmeside, men da han og hans søn gerne vil sørge for løbende ajourføring m.v. synes han medlemmerne skulle tage stilling igen.


Forslag nr. 2 blev vedtaget og efter en debat blev følgende desuden vedtaget: Referat af generalforsamling lægges fremover ind på foreningens hjemmeside  www.tipsklubbende29.dk og referat sendes ”kun” pr. post til dem der ønsker det. Desuden vedtaget, at der ikke etableres login på hjemmesiden.


Følgende medlemmer får fremover referat med post: Lars Sørensen, Karsten Laugesen og Søren Sølvsten, men resten selv læser det via hjemmesiden. Hvis nogle af de medlemmer, som ikke deltog på mødet ønsker referat pr. post bedes det meddelt referenten på næste møde. Alle får denne gang referat pr. post, da referenten er i tvivl om, at  alle fik adressen med hjem – herunder specielt en af førertrøjeindehaverne, som så meget ”slidt” ud.


Ad.6: Peder og Preben mener, at det er ”fladt”, at vi bruger foreningens opsparede midler til tipning og foreslog, at vi kunne deltage i den årlige dragebådssejlads, hvorved vi også kunne øge det sociale. Pris 3.500 kr. pr. år


Flere forslag fulgte: Lars J: Vente med at bruge penge og spare op til større/dyrere tur og bruge dem til kamp ved EM i Portugal i 2004. Jan: Samme som Lars J, men vente til VM Tyskland i 2006. Efter en længere debat, hvor dirigenten brugte ”ringklokken” flittigt blev der holdt afstemning:


Dragebådssejlads: Forslaget nedstemt med 8 stemmer for og 8 imod.


Der arbejdes for deltagelse i en større begivenhed på et senere tidspunkt og endelig stillingtagen sker senere: Forslaget blev vedtaget enstemmigt.


Efter forslag fra Hardy, blev det desuden enstemmigt vedtaget, at hvis man ikke deltager i et større arrangement får man fra foreningens midler udbetalt samme beløb, som hvert deltagende medlem forbruger på arrangementet.


Bent opfordrede desuden til, at maden på vores generalforsamlinger kunne varieres eks. mad fra ”Wang”. Det er op til føllene, at bestemme maden.


Ad. 7: John og Steen blev valgt.


Ad. 8: Næste møde er fastsat til fredag, den 14 marts 2003


Ad. 9: Nyt sted for afholdelse af generalforsamlinger efter Mogens er fraflyttet andelsboligforeningen og Klaus er usikker på, om han fortsat kan stå for leje af det. Klaus M. gav tilsagn om, at næste  møde kan holdes i Rosen og på næste møde drøftes emnet igen.


Ad. 10: Evt. Intet. Preben og Peder runddelte en opgave i sportshistorie.  Der var 3 som opnåede det bedste resultat, nemlig imponerende 6 rigtige svar ud af 13 mulige. Efter lodtrækning blev John kåret som vinder.


 


Referat fra generalforsamlingen, fredag den 8. marts 2002 i selskabslokalerne Rosen.


Fraværende var: Lars A, Lars J og Mogens H


 


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent


  2. Beretning v/Claus og Ole


  3. Uddeling af førertrøjer


  4. Status vedr. hjemmeside   skal - skal ikke


  5. Sommerarrangement??     VM - grill - tur


Lille pause


  6. Skal alle tipse?? --- tipsklub


  7. Valg af føl


  8. Næste møde


  9. Overraskelse


10. Eventuelt


 


Ad:


   1. Valg blev Carl-Erik og Preben M


 


   2. Der blev ikke sat nye rekorder. Pæne gevinster undtagen de sidste 2 tipninger. Igen en god julesammenkomst hos Allan V med overskud


      på kr. 791


 


  3.  Førertrøjerne blev stadig siddende på John og Steen


 


  4.  Der har været få besøg på hjemmesiden og den er nu slettet. Der var ikke stemning for en ny hjemmeside. Derimod var der interesse for


      at kommunikere via e-mail og en liste gik rundt hvorpå man kunne påføre mailadresse. Vigtige meddelelser vil dog blive sendt til medlem-   


      merne via traditionel post.


 


  5.  Der blev drøftet VM fodbold på storskærm. Eneste mulighed er kampen lørdag, den 01.06.02 om formiddagen og det kan foregå i


       selskabslokalerne Rosen hvis de tekniske muligheder er tilstede. Men det er op til føllene at afgøre - også et evt. andet arrangement.


 


  6.  Hidtil har der været stor interesse for at tipse. Forsamlingen vedtog at hvis flere end to melder sig til at tipse, så er der tale om kampvalg.


       Hvis derimod ingen melder sig, så skal tipningen gå på tur indtil alle har prøvet.


 


  7.  Som nye føl blev valgt Peder og Preben M


 


  8.  Næste møde er fastsat til fredag, den 13.09.2002


 


  9.  Gættekonkurrence i synonymer på byer/hovedstæder. Hovederne blev lagt godt i blød og der blev taget og givet indtil vinderne blev udråbt:


       Karsten og Steen.


 


10.  Steen og John pegede på, at de vist nok op til flere gange har givet øl, fordi de har toprekorden i tipning og foreslog at bundrekordindehaver


       ne skulle gi´ næste gang.


       Flere i forsamlingen ønskede en totaloversigt over tipsresultater for de medlemmer som har tippet siden klubbens start.


 


 


 


 


Referat fra generalforsamling, fredag den 21 september 2001 i selskabslokalerne Rosen


Fraværende John og Steen


 


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent


  2. Valg af referent


  3. Beretning af Allan V og Torben


  4. Uddeling af førertrøjer


  5. Beretning af Claus og Ole (sommerfest)


  6. Økonomi (hvad kan kassebeholdningen bruges til?)


  7. Valg af nye føl


  8. Indkaldelse til næste generalforsamling


  9. Oplæg til debat (julearrangement)


10. Evt.


 


 


Ad:


  1. Valgt blev Carl-Erik


  2. Valgt blev Preben M


  3. Beretningen lød på ny rekord  -  bundrekord  -  (hesten løb den forkerte vej)


  4. Førertrøjerne blev siddende på John og Steen


  5. Sommerfesten blev en succes med god opbakning fra medlemmerne. Særskilt regnskab blev fremlagt.


  6. Kasse/bankbeholdningen vokser og det blev drøftet hvad pengene skal bruges til. 3 forslag gjorde sig værdige


      til afstemning:


      a)    Næste tipsrunde på kr. 7.540 betales af kassen


      b)    Fællesarrangement (boksning, fodbold eller andet)


      c)    Træffe afgørelsen på næste generalforsamling


             Punkt a blev vedtaget - desuden vedtoges det at de nye tippere Claus og Ole skal bruge kr. 500 af kassen til


             en oddset satsning på Brian i den kommende boksekamp mellem ham og Mike.


  7. Som nye føl blev valgt Bent og Jan. De vil muligvis satse på duer og casino, når det bliver deres tur til at tippe.


  8. Næste generalforsamling blev fastsat til fredag den 8. marts 2002


  9. Der var stemning for at gentage julearrangementet hos Allan V. Dato blev fastsat til søndag, den 8. december 2001


      Jørgen foreslog at vi bakker op om Julemærkemarchen i Resenbro den første søndag i december. Forslaget blev


      bakket op af forsamlingen og tilmelding skal foretages til Jørgen inden fredag den 15. november 2001


10. Preben M opfordrede kommende føl til at lade tipstøjet (kasketten og trøjen) være fast påklædning når der


      indkaldes til generalforsamling


 

 

Referat fra generalforsamling i Tipsklubben "De29" Fredag den 23. marts 2001 i Rosen


Afbud: Lars Sørensen og Preben Mortensen


 


  1)    Carl Erik blev valgt til dirigent


  2)    Peder blev valgt til referent


  3)    Beretning ved Allan og Kim


          Kim uddelte caps, som alle syntes var flotte.


          Kim har besluttet, at vi skal have noget "mørsidajsing".


          Vi skal have nye trøjer, som Kim har et tilbud på.


 


  4)    Valg af nye føl:


          Ole Klausen og Claus Madsen


 


  5)    For at adskille egne og klubbens fortjenester, kan man oprette et præmiekort, så klubbens gevinster går direkte ind på klubbens


          konto. Torben sørger for det fornødne.


 


  6)    Den 11. august kl. 13.00 holder vi fiskedag hos Børge Veng med efterfølgende grill-aften hos Allan Veng.


          50 kr. pr. deltager, som kassen betaler.


          Fortæring betaler man selv.


          Føllene arrangerer festen.


 


  7)    Næste Generalforsamling er fredag den 21. september 2001 kl. 19.00 i "Rosen".


 


  8)    Førertrøjerne har John og Steen


 


  9)    Intet under eventuelt


 


10)    I gå gerne bestille det "mørsidajsing"  hos Kim som I har lyst til.


          Tipsinformationsbøgerne skal afleveres til Allan Veng.


 


Referat fra generalforsamlingen fredag, den 15. september 2000 i selskabslokalerne Rosen


Dagsorden:


   1. Valg af dirigent


   2. Beretning ved Lars og Kasper


   3. Evaluering af sommerarrangement hos Veng


   4. Hjemmeside "De 29"


   5. Valg af nye føl


   6. Næste møde


   7. Uddeling af førertrøjer


   8. Venteliste


   9. Formøbling af formuen (f.eks. nye trøjer, julearrangement, sommerarrangement)


10. Eventuelt - herefter fællesspisning.


 


Ad:


   1. Valgt blev Carl-Erik som indviede sin nye dirigentklokke. Preben M blev valgt til referent. Fraværende var John, Lars A   og Bent H. Sidst nævnte har meddelt, at han ønsker at udtræde af tipsklubben.


   2. Lars J. og Kasper berettede om deres spil på oddset og lotto med en hård satsning på lynlotto til slut, dog uden at det kunne rette op på det utilfredsstillende resultat, som de selv udtrykte det. Dirigenten uddelte ros for en kort og effektiv beretning.


   3. Generalforsamlingen roste fodboldarrangementet hos Veng i Skelleruphallerne i juni måned.


   4. Kim N havde medbragt mobil-PC og "kanon"  så vi alle kunne følge tipsklubbens nye internet-hjemmeside på lærredet. Det varen imponerende fremvisning og indtil videre koster hjemmesiden ikke noget for tipsklubben idet den også bruges som Kims træningsbane. Alle fik udleveret en musemåtte med navne og adresser på tipsklubbens medlemmer samt hjemmesidens navn. www.bureau-1.dk/de29. Ved håndsoprækning blev det konstateret at ca. halvdelen af medlemmerne har adgang til internet og e-mail adr.


   5. Som nye føl blev valgt Torben og Veng.


   6. Næste generalforsamling blev fastsat til fredag, den 23. marts 2001.


   7. John og Steen beholdt de gule førertrøjer idet tipsrekorden ikke blev slået jvf. udleveret regnskab.


   8. Lars I.S. blev budt velkommen som nyt medlem i stedet for Kim K. og fik medlemskort udleveret. I stedet for Bent H. vil Jan Jacobsen blive indbudt. Herefter var den gamle venteliste tom og en ny blev lavet: 1. Claus Jacobsen, Dybdalen 2. Niels Borgvardt, Møllegårdsvej 3. Preben Nielsen, Resedavej.


   9. Forslag om jakker til medlemmerne blev forkastet. Der er ikke flere transfertryk til nye medlemmer og det blev overvejet om der skulle anskaffes nye trøjer med nyt logo til samtlige medlemmer. Forsamlingen enedes om at Kim skaffer flere transfertryk til nye medlemmer og sådan at de medlemmer som ikke fik fat i en sweet shirt i sin tid også kan få tilbudt en sådan. Forsamlingen enedes også om at anskaffe ens hatte. Kim og Allan A kommer med oplæg til næste generalforsamling. Der blev opfordret til at bakke op om julearrangement lørdag, den 9. december 2000. Der blev også foreslået en tur til Djurs Sommerland, nærmere herom ved næste generalforsamling.


10. Det blev vedtaget at når man har haft den gule førertrøje 3 gange skal man give en omgang.


 


Referat fra generalforsamlingen fredag, den 17. marts 2000 i selskabslokalerne Rosen


Dagsorden:


   1. Valg af dirigent


   2. Beretning ved Søren og Henrik


   3. Referat af møde


   4. Valg af føl


   5. Næste møde


   6. Uddeling af førertrøjer


   7. Tysklandstur


   8. Lej af storskærm til Danmarks EM kampe


   9. Underholdning


10. Eventuelt


 


ad:


   1. Valgt blev Carl-Erik (Preben M) referent. Der var få fraværende, heriblandt Kim K- uden afbud. Hvis ikke tipperne  indenfor 14 dage modtager henvendelse fra Kim K, vil han blive udelukket og tipperne skal invitere Kim Evertsen som står øverst på ventelisten.


   2. Søren og Henrik berettede om deres spil på oddset og "Den Lange kupon" som startede meget dårligt men dog hentede noget hjem sidst i perioden.


   3. Referat af møde - her tænkes på det møde som udvalgte havde holdet for at forme nogle vedtægter for klubben. Vedtægterne blev fremlagt og vedtaget.


   4. Allan A. og Kim N. blev valgt som nye føl.


   5. Næste generalforsamling er fastsat til fredag den 15. september 2000


   6. John og Steen beholdt de gule førertrøjer idet tipsrekorden på kr. 3.292,- ikke blev slået jvf. udleveret finansoversigt.


   7. Forskellige forslag til tur blev fremsat herunder evt. kombination med afholdelse af generalforsamling. Forsamlingen enedes om - at generalforsamlinger skal afholdes i Rosen, - at evt. tur forslag skal udsendes sammen med invitation til generalforsamling. Turen skal foregå på en dato tilpas efter generalforsamlingen og medlemmerne skal tage stilling til tilmeldelse senest ved generalforsamlingen. Herved kan det på generalforsamlingen konstateres om et givet tur forslag kan opnå tilpas tilslutning og realiseres.


   8. Erling tilbød at arrangement kan finde sted i hans lade med familie/venner og grillmad f. eks til kampen fredag, den 16. juni 2000. Det er nu op til føllene at arbejde med tilbudet.


   9. De gamle føl havde arrangeret gættekonkurrence. Spørgsmålene handlede især om begivenheder inden for fodboldverdenen.


10. Carl-Erik annoncerede at han snart har oplevet 50 somre og i den anledning er tipsklubbens medlemmer med ledsager velkomne i Resenbrohuset, fredag den 11. august 2000.


 


Referat fra generalforsamling den 17. september 1999 i selskabslokalerne Rosen


Dagsorden:


   1. Valg af dirigent


   2. Opbevaring af isterninger


   3. Beretning ved Steen og John


   4. Julemarked


   5. Underholdningskonto


Pause


   6. Valg af føl


   7. Næste møde


   8. Uddeling af førertrøjer


   9. Hvad skal kassebeholdningen bruges til?


10. Eventuelt


Natmad kl. 22.00


Ad:


   1. Valgt blev Carl-Erik og Preben M. Der var få fraværende herunder Kim N, som havde sendt brev til forsamlingen.


   2. Søren og Henrik kontrollerede at isterninger var medbragt - herefter var opbevaring og anvendelse fri.


   3. Steen og John berettede om tipspengenes anvendelse: Viking lotto (uden held). Alm. lotto (ok), Oddset (ok). Trav (størst udbytte)


   4. Julemarked finder sted hos Allan V. lørdag, den 11.12.99 - brev følger


   5. Forsamlingen vedtog at føllene må bruge op til 500 kr til underholdning på generalforsamlingen. Pengene skal tages fra kassebeholdningen og ikke fra tipspengene.


   6. Lars og Kasper blev valgt til nye føl.


   7. Næste generalforsamling afholdes fredag, den 17. marts 2000 samme sted


   8. John og Steen blev iklædt de gule førertrøjer efter at have sat ny tipsrekord på kr. 3.292


   9. Kassebeholdningen skal anvendes til en fodboldkamp i Parken. Her skal Danmark i nær fremtid spille Europamesterskabskvalifikationskamp - og når datoen er kendt skal vi inden 3 dage tilmelde os hos Mogens H eller Søren. Hvis mindst 10 tilmelder sig undersøger Mogens H og Søren mulighederne hos Erlings busser/andre. Der må max. bruges kr. 350 pr. mand af kassebeholdningen, hvilket beløb vil blive udbetalt til evt. "ikke deltagere" ved næste generalforsamling.


10. a)Vi mangler en dirigentklokke. Den skaffer Carl-Erik. b) Kim K. var fraværende uden at melde afbud. Gert vil ringe til ham og gøre opmærksom på at tipspenge skal indbetales inden 14 dage. c) Generalforsamlingen diskuterede igen hvad der skal ske når medlemmer er fraværende uden afbud og det blev vedtaget at Lars, Mogens H, Peder og Allan A skal komme med oplæg til vedtagelse på kommende generalforsamling.


 


Referat fra Generalforsamling den 19. marts 1999 i selskabslokalerne Rosen


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent


  2. Velkommen til det nye medlem Søren Sølvsten - evt. velkomstritual


  3. Beretning ved Jørgen og Bent


  4. Afregning med udtrædende medlem Klaus Sørensen og indmeldelsesgebyr Søren Sølvsten - tipstøj m.v. til Søren


  5. Nyt emne nr. 4 på venteliste


Pause


  6. Valg af føl


  7. Næste møde


  8. Uddeling af førertrøjer


  9. Hvad skal kassebeholdningen bruges til?


10. Eventuelt


Natmad kl. 22.00


 


Nuværende ventelistestatus:


1. Kim Evertsen


2. Lars Sørensen


3. Morten Carøe


AD:


  1. Valgt blev Carl-Erik og Preben M


      7 havde meldt afbud, nemlig Allan A, Peder, Kim K, Allan V, Erling, Bent H, Torben - Gert ankom senere


  2. Nyt medlem Søren, blev introduceret af Mogens. Søren fik udleveret gamle referater og nyt tipstøj (imod betaling)


  3. Jørgen og Bent har spillet på oddset, lotto, alm tips (Manchester U. skuffede) Jørgen gennemgik regnskab. Ny tipsrekord!


      Steen berettede om sociale arrangementer i det forgangne ½ år, nemlig julemødet hos Allan V.


  4. Der blev afregnet udtrædelsesgodtgørelse kr. 172,50 til Klaus S. og indtrædelsesgodtgørelse fra Søren kr. 172,50 + generelt gebyr kr. 50. Godtgørelse er udregnet på basis af klubbens formue pr. sidste generalforsamling (1/29 af kr. 5.005,25). Klaus S. sendte hilsen til klubben via Keld.


  5. Vedtaget at føllene (denne gang Steen og John) suverænt bestemmer hvem der skal være ny på ventelisten og Jan Jacobsen, Resenbro blev valgt som ny nr. 4.


  6. Som nye føl blev valgt Søren og Henrik.


  7. Næste generalforsamling er fredag den 17. september 1999 samme sted.


  8. Bent og Jørgen blev iklædt førertrøjer.


  9. Preben J foreslog opsparing, evt. landskamptur - hvilket blev vedtaget. Kontant kassebeholdning på kr. 2.855,25 overføres derfor til millionærkontoen.


10. a. Steen og John foreslog at andet afbud end sygdom skal meldes senest 1 uge før generalforsamlingen, hvis man vil undgå at betale traktement. Dirigenten henviste forslaget til næste generalforsamling.


      b. Ole K tilbød som fast opgave at skaffe "sort svin" til generalforsamlingen.


      c. Jørgen spurgte om julemøde bør foregå på et andet tidspunkt. John foreslog 1. weekend i julemåneden. Preben J foreslog undersøgelse af alternative lokaler. Jørgen foreslog herefter Allan V eller ingenting - flere var tilhængere heraf. Dirigenten henvist julemødeforslaget til næste generalforsamling.


 


 


Referat fra Generalforsamling den 23. oktober 1998 i selskabslokalerne Rosen


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent


  2. Beretning


  3. Valg af føl


  4. Julemøde ved A. Veng -dato, gløgg, øl, vand


  5. Uddeling af førertrøjer


Pause


  6. Afslutningsritual


  7. Fælles arrangementer, udvalg, spille/sportsligt islæt


  8. Ventelistestatus: 1. Søren Sølvsten


                               2. Kim Evertsen


                               3. Lars Sørensen


                               4. Morten Carøe


                               5. Finn Skovborg (ny)


  9. Natmand


10. Evt. 1. Underholdning v/Kim og Preben


             2. Generalforsamling rykkes


             3. Klubben udvides?


             4. Evaluering af landstævne???


 


Fraværende: Carl-Erik Larsen, Kim Kristensen, Klaus Sørensen og Klaus Madsen


  1. Dirigent: Peder Sørensen og referent Allan Andersen


  2. Beretning ved Gert og Keld, kr. 2.100 indsat på millionærkonto, millionærkonto opsagt pr dags dato, vedtaget at pengene + nye gevinster sættes ind pålydende kr. 5.000 ialt.


  3. Steen Thomasen og John Brødbæk valgt til nye føl.


  4. Julemøde ved A. Veng: Bent B, Jørgen B og A. Veng sørger for arrangement. Der sendes invitationer ud. Er der "piger" der vil hjælpe, kan de ringe til ovennævnte.


  5. Uddeling af førertrøjer ved Kim Nielsen. Nuværende trøjebærer: Gert Kristoffersen og Keld Mortensen


  6. Afslutningsritual: v/Steen Thomasen, fortsættes under evt. (Mogens Mortensen klapper, når det passer ham)


  7. Det vedtages at føllene kan arrangere et fælles arrangement


  8. Ventelistestatus:


  1. Søren Sølvsten, 2. Kim Evertsen, 3. Lars Sørensen, 4. Morten Carøe, 5. Finn Skovborg, 6. Kristian Kaltoft, 7. Niels Borgvardt, 8. Martin Christensen, 9. Carl-Erik2, 10. Jan Jacobsen.


  9. Der blev vedtaget, at der skal serveres natmad kl. 22.00


10. Evt.


      Referat fra landstævnet ved Steen Thomasen. RUIF takker for indsatsen med en omgang væske. Vores indsats betød kr. 7.600 ud af et samlet beløb på ca. kr. 53.000


      Klubben udvides ikke


      Generalforsamling rykkes en måned bagud


      Som reglerne er p.t. kan ingen ekskluderes, der kan ikke ekskluderes nogen under punkt 10, hvis en ny indtræder skal der betales 1/29 af gevinster indtil videre.


      Afslutningsritualet er for eftertiden, at der tages afsked fra generalforsamlingen på en god måde, så alle ved, at man er taget afsted.


Næste generalforsamling den 19/3-99


Referat fra generalforsamling den 24. april 1998 i selskabslokalerne Rosen


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent


  2. Beretning fra bestyrelse


  3. Overskudsdeling


  4. Tipsbeløb pr. uge


  5. Valg af nye "føl"


  6. Ændringer af lottotal?


  7. "Den gule førertrøje"


  8. Skal der være 10 punkter?


  9. Næste generalforsamling


10. Evt.


 


27 medlemmer fremmødt, afbud fra Torben Pedersen og Bent Hansen


ad:


  1. Som dirigent valgtes Carl-Erik Larsen


  2. Mogens Hansen og Allan Andersen fremlagde bestyrelsens aktiviteter det sidste halve år, samt regnskab for sidste generalforsamling. Sidste generalforsamling gav et overskud på 313 kr. Der overdrages en kassebeholdning på 2.129 kr. til Gert Kristoffersen og Keld Mortensen.


  3. Generalforsamlingen bestemte at kassebeholdningen skulle indsættes på en millionærkonto indtil næste generalforsamling.


  4. Tipsbeløb er fortsat 10 kr. pr. uge


  5. Som nye føl valgtes Jørgen Bach og Bent Borgvardt


  6. Der må ikke ændres på de lottotal, som er valgt fra første generalforsamling


  7. Fra næste generalforsamling uddeles "Den gule førertrøje" til de føl, der har tippet det største samlede gevinstbeløb. At miste Den gule førertrøje koster en omgang øl til generalforsamlingen. Kim Nielsen undersøger mulighederne om 2 gule klubtrøjer.


  8. Der skal være 10 punkter


  9. Næste generalforsamling blev fastlagt til den 23. oktober 1998


10. DGI-Landstævne. Påklædning efter indbydelse eller det koster en omgang til generalforsamlingen.


På venteliste:


1. Søren Sølvsten


2. Kim Evertsen


3. Lars Sørensen


4. Morten Carøe


Referat fra generalforsamling den 31. oktober 1997 i selskabslokalerne Rosen


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent


  2. Beretning fra bestyrelse


  3. Valg af 2 nye bestyrelsesføl som tilrettelægger generalforsamling sammen med Mogens H og Allan A.


  4. Tipsbeløb pr. uge (forudbetalt kontingent)


  5. Overskudsdeling


  6. Bestyrelsen bestemmer, hvad der bæres til næste gang?


  7. Beslutning om trøjer, bestyrelsen fremviser forslag


  8. Forslag til kampsang(e) råb


  9. Næste generalforsamling


10. Evt.


 


24 medlemmer fremmødt


afbud fra Ole Clausen, Kim Kristensen, Claus Sørensen, Allan Veng og Erling Dencker


ad:


  1. Som dirigent valgtes Carl-Erik Larsen


  2. Mogens Mortensen fremlagde bestyrelsens aktiviteter det sidste halve år, samt regnskab for sidste generalforsamling. Sidste generalforsamling gav et overskud på 309 kr.


  3. Som nye føl valgtes Gert Kristoffersen og Keld Mortensen


  4. Tipsbeløb er fortsat kr. 10 pr. uge, således kr. 260 pr. halve år


  5. Hardy fremlagde regnskab for tipningen. Der har været en del gevinster, men der var desværre ikke overskud på aktiviteterne. Dog kunne der overdrages en kassebeholdning på 1566 kr til Mogens Hansen og Allan Andersen. Der var enighed om, at kassebeholdningen skulle køre videre, men man ville gerne vente til punkt 7.


  6. De nye føl bestemmer, hvad der bæres til næste gang


  7. Kim Nielsen har været primus motor i projekt trøjer. Han havde via sit firma fremskaffet prøver på trøjer, og der blev fremvist trøjer påtrykt logo, samt op oplysning om priser, farver, sweetshirt mv. De viste trøjer var i tipstjenestens farver. Der var i forsamlingen bred enighed om, at priserne var "rigtige" og der var også stor tilfredshed med vores logo. Efter en del diskussion om trøjefarver eniges man om at trøjerne/sweetshirts skal være rød/hvid. Prisen på t-shirt er kr. 59 og sweetshirt kr. 135. Et sæt koster kr. 190. Der var forslag fremme om kassen kunne give et tilskud til indkøb af ovennævnte, og efter pausen blev emnet genoptaget. Der var enighed om, at kassen giver et tilskud på kr. 50 pr. mand, således at man f.eks. kan købe et sæt for kr. 140, eller hvis man kun ønsker en t-shirt kan den erhverves for kun kr. 9. Tilskuddet ydes selvfølgelig kun én gang. Bestilling af t-shirts/sweetshirts skal foretages senest den 14. november 1997, og der skal der også være betalt for disse. Kim havde desuden lavet nogle meget flotte medlemskort til hvert medlem. Disse blev uddelt til de tilstedeværende.


  8. "Hvad skal vi med guld og sølv, bare vi har nok af øl". Det var vist det eneste konkrete bud på dette punkt. Der var andre versioner af ovennævnte. Hvilken man bruger, er vist op til den enkelte og i hvilket selskab man deltager!!!!


  9. Næste generalforsamling blev fastsat til den 24. april 1998


10. Der blev stillet spørgsmål til, hvad man eventuelt bruger af sanktioner overfor medlemmer som ikke møder til generalforsamling specielt flere gange i træk. Der var enighed om, at når man kender datoen et halvt år frem i tiden, skal der være en meget vægtig grund til for at kunne melde afbud. Der var enighed om, at hvis et medlem melder afbud 3 på hinanden følgende generalforsamlinger, tages medlemskabet op til revision på generalforsamlingen. Her kan man risikere at få "det røde kort". Hvis medlemmer trods udeblivelse fra 3 generalforsamlinger alligevel gerne vil fortsætte sit medlemskab skal der afleveres en gerne skriftlig grund dertil. Der blev bl.a. fremsat synspunkt om, at vi p.t. har en venteliste på 4.


På venteliste:


1. Søren Sølvsten


2. Kim Evertsen


3. Lars Sørensen


4. Morten Carøe


 


Referat fra stiftende generalforsamling den 4. april 1997 i Rosen


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent


  2. Valg af bestyrelse (2 mand, som sidder til næste generalforsamling)


  3. Der afholdes 2 generalforsamlinger pr. år


  4. Tipsbeløb pr. uge (forudbetalt kontingent)


  5. Ølpris kr. 5,00. Sodavandspris kr. 20,00


  6. Overskud af ølsalg går til tipsklub


  7. Overskudsdeling


  8. Der skal bæres hat og slips til hver generalforsamling


  9. Indmeldelse/udmeldelse


10. Bestyrelsen sørger for alt ved generalforsamling.


11. Bestyrelsen sørger for 10 dagsordensforslag, der skal stemmes ja for.


12. Når der stemmes ja (der kan kun stemmes ja) foregår det ved tømning af 2 cl bæger


13. Navngivning af tipsklub


ad:


  1. Carl-Erik Larsen


  2. Mogens Mortensen og Hardy Pedersen, "føl" Mogens Hansen og Allan Andersen


  3. Næste generalforsamling 31.10.97 kl. 19.00. Så vidt muligt afholdes generalforsamlingerne i Rosen


  4. Der betales 10 kr. pr. medlem pr. uge. 260 kr skal betales for medlemskab til næste generalforsamling. De 260 skal senest være betalt 14 dage efter afholdt generalforsamling. Denne gang senest 12.4.97


  5. Øl og sodavandspriser kr. 5.00


  6. OK


  7. Overskudsdeling. Præmiebeløb på kr. 30.000 og derudover udløser en ny generalforsamling. Bestyrelsen tipper for det aftalte beløb pr. uge og fremlægger regnskab på generalforsamlingen. Ønsker medlemmerne at følge tipningen kan der afhentes kopier af tips, lørdag formiddag hos Mogens.


  8. Bestyrelsen bestemmer hvad man evt. bærer til næste gang.


  9. Der kan max være 29 medlemmer i klubben. Man kan blive optaget på venteliste. Ved indmeldelse betales et gebyr på kr. 50. Ved udmeldelse afregnes med medlemmet.


10. Bestyrelsen sørger for alt ved generalforsamling med hjælp fra "føllene"


11. OK


12. OK


13. Tipsklubben hedder "De 29", "Tror I På Systemet?" (TIPS)


ad evt. Allan A sørger for udkast til logo. T-shirt/sweetshirt m/logo. John B har mulighed for at ordne det. ca. 150 kr. Cliché betales af medlemmerne (lægges til pris). Til SIF´s hjemmekampe kan man, hvis man ønsker at stå sammen med øvrige medlemmer af klubben, møde 10 minutter før kampen uden for kiosken. Ture til f.eks SIF udekampe, landskampe mv. (frivilligt). Medlemmerne afholder selv udgifter til sådanne arrangementer. Slagsang, medlemmerne kommer med forslag. Der betales en bøde for at bryde gældende regler afhængig af omfanget (kr. 50). Den 7/12 hos Allan Veng. Juletræ samt 1 (2 pilsner